OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

Liite 3. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutos

Diskonttokoron laskun vaikutuksen jaksotus

OP Ryhmässä on muutettu vahinkovakuutuksen vakuutusvelan arvostusmallia siten, että diskonttokoron muutos huomioidaan yhtenä jatkuvasti päivitettävänä kirjanpidollisen arvion muuttujana. Aikaisemmin diskonttokoron muutosta arvioitiin vuosineljänneksittäin, jolloin muutoksen vaikutus heikensi eri raportointikausien keskinäistä vertailukelpoisuutta. Muutoksen ansiosta 1.1.2015 alkaen diskonttokoron muutokset arvioidaan kuukausittain ja niiden tulosvaikutukset jakaantuvat tasaisesti tilikaudelle antaen siten IFRS 4.22 mukaisesti luotettavampaa ja merkityksellisempää informaatiota ryhmän taloudellisesta tuloksesta. Koska kyseessä on kirjanpidollisen arvion muutos, vertailutietoja ei ole oikaistu. Vuoden 2015 alusta lukien diskonttokoron muutos vaikuttaa myös operatiivisen yhdistetyn kulusuhteen (CR) laskentaan.

Vahinkovakuutuksen myyntipalkkiotuottojen ja -kulujen esittäminen

Konsernituloslaskelman esittämistapaa on muutettu vuoden 2015 alusta lähtien eräiden vahinkovakuutusliiketoimintaan liittyvien myynti- ja jälleenvakuutuspalkkioiden käsittelyn osalta. Aikaisemmin liiketoiminnan muissa tuotoissa ja -kuluissa esitetyt erät on siirretty luonteensa mukaisesti esitettäväksi nettopalkkiotuottoihin. Lisäksi vahinkovakuutukseen liittyvät arvonalentumiset on siirretty vahinkovakuutustoiminnan nettotuottoihin. Myös aikaisemmin henkivakuutuksen liiketoiminnan muissa tuotoissa esitetyt hoitopalkkiot on siirretty esitettäväksi palkkiotuotoissa. Tehdyt muutokset yhtenäistävät vakuutustoimintaan liittyvien palkkioiden käsittelyä OP Ryhmässä ja antaa oikeamman kuvan erien luonteesta. Muutoksilla ei ole tulosvaikutusta eikä ne vaikuta segmenttiraportointiin. Muutoksia on sovellettu takautuvasti ja ne antavat luotettavampaa ja merkityksellisempää informaatiota ryhmän taloudellisesta tuloksesta.

Vaikutus konsernin tuloslaskelmaan 1.1.-31.12.2014
Milj. € 1.1.-31.12.2014 (aiemmin esitetty) Laatimis-periaatteen muutoksen vaikutus 1.1.-31.12.2014 (oikaistu)
Korkotuotot 2 685 2 685
Korkokulut 1 642 1 642
Korkokate ennen arvonalentumisia 1 043 1 043
Saamisten arvonalentumiset 88 88
Korkokate arvonalentumisten jälkeen 955 955
Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 593 -4 589
Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 197 197
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 727 -20 707
Kaupankäynnin nettotuotot 88 88
Sijoitustoiminnan nettotuotot 74 74
Liiketoiminnan muut tuotot 64 -12 52
Nettotuotot yhteensä 2 698 -37 2 662

Henkilöstökulut 741 741
Muut hallintokulut 414 414
Liiketoiminnan muut kulut 437 -37 401
Kulut yhteensä 1 592 -37 1 555
Palautukset omistaja-asiakkaille ja kertyneet asiakasbonukset 195 195
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 3 3
Kauden tulos ennen veroja 915 915
Tuloverot 308 308
Kauden tulos 607 607

Jakautuminen, milj. €
Omistajien osuus tilikauden tuloksesta 599 599
Määräysvallattomien omistajien osuus tilikauden tuloksesta 8 8
Yhteensä 607 607


Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät

Saamisryhmäkohtainen arvonalentuminen

Saamisryhmäkohtainen arvonalentumismalli on uudistettu toukokuusta 2015 lähtien. Malli perustuu edelleen taloudellisen pääomavaateen laskennassa käytettävän tilastolliseen malliin. Taloudellisen pääomavaateen mallissa käytetyistä PD- ja LGD-estimaateista on purettu pitkän aikavälin suhdannesopeutusta, jotta ne vastaavat paremmin nykyistä suhdannevaihetta. Mallissa on muutettu tappion synnyttävän tapahtuman toteutumisen mittaustapaa, joka lasketaan uudessa mallissa ns. havainnointiviiveen avulla (aikaisemmin laskenta perustui historiallisiin toteutuneisiin tappioihin). Lisäksi saamiset on luokiteltu uudessa mallissa tarkemmin luottoriskiominaisuuksiltaan samankaltaisiin ryhmiin. Mallimuutos ei aiheuttanut olennaista muutosta saamisryhmäkohtaisen arvonalentumisen määrään.

Oman pääoman ehtoisten instrumenttien arvonalentuminen

OP Ryhmän aikaisempaa oman pääoman ehtoisten instrumenttien arvonalentumisen määrittämistä on tarkistettu toukokuusta 2015 lähtien. Arvonalennus kirjataan viimeistään silloin kun pitkäaikaisuuskriteerin enimmäisrajat 12 kk tai 30 prosentin merkittävyyskriteeri ylittyy (aikaisemmin: keskimäärin 18 kk tai 40 prosenttia). Muutos lisäsi hieman oman pääoman ehtoisten instrumenttien arvonalentumisia ensimmäisellä vuosipuoliskolla.