OP Ryhmän tase

Milj. € Liitetieto 31.12.2015 31.12.2014 Muutos-%
Käteiset varat 20 8 581 3 888
Saamiset luottolaitoksilta 21 425 686 -38
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 22 928 427
Johdannaissopimukset 23 5 696 5 920 -4
Saamiset asiakkailta 24 75 192 70 683 6
Vahinkovakuutustoiminnan varat 25 4 067 3 797 7
Henkivakuutustoiminnan varat 26 13 858 11 238 23
Sijoitusomaisuus 27 12 423 9 500 31
Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset 29 93 56 66
Aineettomat hyödykkeet 30 1 395 1 332 5
Aineelliset hyödykkeet 31 843 781 8
Muut varat 32 1 526 1 951 -22
Verosaamiset 33 118 168 -30
Varat yhteensä 125 145 110 427 13

Velat luottolaitoksille 34 1 673 1 776 -6
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 35 - 4
Johdannaissopimukset 36 5 345 5 489 -3
Velat asiakkaille 37 58 220 51 163 14
Vahinkovakuutustoiminnan velat 38 3 159 2 972 6
Henkivakuutustoiminnan velat 39 13 532 11 230 20
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 40 27 706 24 956 11
Varaukset ja muut velat 41 3 625 3 447 5
Verovelat 42 866 964 -10
Lisäosuuspääoma 43 106 192 -45
Velat, joilla on huonompi etuoikeus 44 1 590 1 020 56
Velat yhteensä 115 821 103 214 12
Oma pääoma
OP Ryhmän omistajien osuus
Osuuspääoma, jäsenosuudet 154 148 4
Osuuspääoma, tuotto-osuudet 2 502 1 561 60
Muuntoerot 0 0 -7
Rahastot 2 327 2 421 -4
Kertyneet voittovarat 4 271 3 014 42
Määräysvallattomien omistajien osuus 70 69 1
Oma pääoma yhteensä 45 9 324 7 213 29
Velat ja oma pääoma yhteensä 125 145 110 427 13