OP Ryhmän rahavirtalaskelma

Milj. € 2015 2014
Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden tulos 853 607
Oikaisut tilikauden tulokseen 1 431 168
Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+) -9 052 -4 230
Saamiset luottolaitoksilta 169 99
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 148 433
Johdannaissopimukset 9 65
Saamiset asiakkailta -4 003 -2 617
Vahinkovakuutustoiminnan varat -351 -199
Henkivakuutustoiminnan varat -2 414 -698
Sijoitusomaisuus -3 071 -393
Muut varat 462 -920
Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) 8 121 3 799
Velat luottolaitoksille -120 732
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat -4 0
Johdannaissopimukset -4 60
Velat asiakkaille 6 360 1 006
Vahinkovakuutustoiminnan velat 70 149
Henkivakuutustoiminnan velat 1 325 1 284
Varaukset ja muut velat 495 566
Maksetut tuloverot -359 -201
Saadut osingot 94 102
A. Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 1 088 244
Investointien rahavirta

Eräpäivään asti pidettävien rahavarojen lisäykset -2 -
Eräpäivään asti pidettävien rahavarojen vähennykset 85 80
Tytäryritysten hankinnat hankintahetken rahavaroilla vähennettynä -27 -3
Tytäryritysten myynnit myyntihetken rahavaroilla vähennettynä 0 3
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -301 -214
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutukset 17 6
B. Investointien rahavirta yhteensä -227 -128

Rahoituksen rahavirrat

Velat, joilla on huonompi etuoikeus, lisäykset 1 242 60
Velat, joilla on huonompi etuoikeus, vähennykset -698 -
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, lisäykset 29 711 38 820
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, vähennykset -27 444 -35 953
Osuus- ja osakepääoma, lisäykset 3 238 2 432
Osuus- ja osakepääoman vähennykset -2 395 -1 278
Maksetut osingot ja osuuspääoman korot -30 -76
Määräysvallattomilta omistajilta hankittu osuus Pohjola Pankki Oyj:stä - -2422
Muut 0 -
C. Rahoituksen rahavirta yhteensä 3 623 1 583
Rahavarojen nettomuutos (A+B+C) 4 485 1 699
POP Pankkien rahavarat 47 -Rahavarat tilikauden alussa 4 176 2 476
Rahavarat tilikauden lopussa 8 708 4 176Milj. € 2015 2014
Saadut korot 2 552 2 765
Maksetut korot -1 537 -1 697

Tilikauden tulokseen tehdyt oikaisut

Erät, joihin ei liity maksutapahtumaa ja muut oikaisut
Saamisten arvonalentumiset 93 101
Vahinkovakuutustoiminnan realisoitumaton nettotulos 77 50
Henkivakuutustoiminnan realisoitumaton nettotulos 762 -431
Kaupankäynnin käyvän arvon muutos 26 159
Valuuttatoiminnan realisoitumaton nettotulos -117 79
Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos 7 6
Poistot 162 149
Osuus osakkuusyritysten tuloksista -6 -1
Muut 427 48Erät, jotka esitetään muualla kuin liiketoiminnan rahavirrassa

Myyntivoitot, investointien rahavirtaan kuuluva osuus -2 1
Osuuspääoman korot 1 6
Oikaisut yhteensä 1 431 168Rahavarat

Käteiset varat* 8 619 3 942
Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta 89 234
Yhteensä 8 708 4 176


* Josta vahinkovakuutustoiminnan käteisiä varoja 5 miljoonaa euroa (40) ja henkivakuutustoiminnan 33 miljoonaa euroa (13).