Laskelma OP Ryhmän oman pääoman muutoksista                           

OP Ryhmän omistajille kuuluva oma pääoma    
Milj. € Liitetieto Osake- ja osuus-
pääoma
Käyvän arvon rahasto** Muut
rahastot
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
Oma pääoma 1.1.2014 339 328 2 739 4 218 7 625 100 7 724
Tilikauden laaja tulos - 175 - 279 454 32 486
  Tilikauden tulos - - - 599 599 8 607
  Muut laajan tuloksen erät - 175 - -321 -145 24 -121
Määräysvallattomilta omistajilta
hankittu omistusosuus
Pohjola Pankki Oyj:stä*
-199 -78 -512 -1 633 -2 422 - -2 422
Osuuspääoman lisäys 45 1 568 - 0 - 1 568 - 1 568
Rahastosiirrot - - 26 -26 - - -
Voitonjako - - 0 -76 -76 - -76
Osakeperusteiset maksut - - - -2 -2 - -2
Muut 0 - -257 254 -3 -62 -65
Oma pääoma 31.12.2014 1 709 425 1 996 3 014 7 144 69 7 213
  
                             

OP Ryhmän omistajille kuuluva oma pääoma    
Milj. € Liitetieto Osuus-
pääoma
Käyvän arvon rahasto** Muut
rahastot
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
Oma pääoma 1.1.2015 1 709 425 1 996 3 014 7 144 69 7 213
Tilikauden laaja tulos - -185 - 1 260 1 075 16 1 091
  Tilikauden tulos - - - 845 845 8 853
  Muut laajan tuloksen erät - -185 - 415 230 8 239
POP Pankkien OP Ryhmään
siirtymisen kertavaikutus
- 1 67 48 116 - 116
Osuuspääoman lisäys 45 947 - - - 947 - 947
Rahastosiirrot - - 22 -22 - - -
Voitonjako - - - -21 -21 - -21
Muut - - - -8 -8 -15 -22
Oma pääoma 31.12.2015 2 656 242 2 085 4 271 9 254 70 9 324
                               

* OP Osuuskunnan Pohjola Pankki Oyj:n osakkeita koskevan julkisen ostotarjouksen mukainen koko kauppahinta on vähennetty omasta pääomasta.

** Liite 43