Verksamheten och resultatet per rörelsesegment

OP Gruppens rörelsesegment är Bankrörelse, Skadeförsäkring och Kapitalförvaltning. Den rörelse som inte hör till segmenten presenteras i gruppen "Övrig rörelse". Rapporteringen per rörelsesegment följer principerna för upprättandet av OP Gruppens bokslut.

Rörelsesegmentens resultatsammandrag


Milj. € Intäkter Kostnader Övriga poster *) Resultat före
skatt
1–12/2015
Resultat före
skatt
1–12/2014
Förändring, %
Bankrörelse 1 927 1 037 -248 642 571 12,5
Skadeförsäkring 561 302 0 259 223 16,0
Kapitalförvaltning 321 108 0 213 167 27,6
Övrig rörelse 538 551 0 -13 -34 -61,2
Elimineringar -454 -478 -24 0 -13
Totalt 2 894 1 520 -272 1 101 915 20,4

*) Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder samt nedskrivningar av fordringar har redovisats i övriga poster

 

Bankrörelse

 • Resultatet före skatt var 642 miljoner euro (571). Intäkterna ökade med 1,6 procent och kostnaderna minskade med 2,5 procent.
 • Kostnads-/intäktsrelationen förbättrades med 2 procentenheter till 54 procent.
 • Utlåningen ökade med 6,4 procent på ett år.
 • Nedskrivningarna, 77 miljoner euro (86), utgjorde 0,10 procent av kredit- och garantistocken (0,12).

 

Bankrörelsens nyckeltal


Milj. € 1–12/2015 1–12/2014 Förändring, %
Intäkter


Räntenetto 1 108 1 092 1,4
Provisionsintäkter, netto 663 655 1,3
Nettointäkter från handel och placeringsverksamhet 120 115 4,7
Övriga rörelseintäkter 36 34 4,4
Intäkter totalt 1 927 1 896 1,6
Kostnader


Personalkostnader 472 446 5,9
Övriga administrationskostnader 370 345 7,1
Övriga rörelsekostnader 194 272 -28,6
Kostnader totalt 1 037 1 063 -2,5
Nedskrivningar av fordringar 77 86 -10,2
Återföringar till ägarkunder och kundbonus som samlats 171 176 -2,9
Resultat före skatt 642 571 12,5
Kostnads-/intäktsrelation, % 53,8 56,1 -2,3
Milj. €


Uttagna bolån 6 577 5 977 10,0
Uttagna företagskrediter 6 631 6 468 2,5
Förmedlade fastighetsaffärer, st. 12 149 12 341 -1,6
Mrd. € 31.12.2015 31.12.2014 Förändring, %
UtlåningBolån 35,3 34,0 3,9

Krediter till företag 18,5 16,9 9,3

Övriga krediter 21,5 19,8 8,3
Utlåning totalt 75,2 70,7 6,4
Garantistock 2,6 2,9 9,5
InlåningDaglig- och betalningsrörelseinsättningar 34,7 29,8 16,6

Placeringsinsättningar 17,2 19,0 -9,4
Inlåning totalt 51,9 48,8 6,5
Marknadsandel, % ** 31.12.2015 31.12.2014 Förändring, %

Utlåning 34,9 34,4 0,6*

Inlåning 37,1 37,6 -0,5*

* Förändring i relationstalet

**Utan de finansiella institutens och försäkringsföretagens krediter och insättningar.

 

Trots den svaga ekonomiska tillväxten fortsatte utlåningen att öka. Utlåningsstocken ökade på ett år med 6,4 procent genom att krediterna till företag och bostadssammanslutningar samt bolånen till hushåll ökade. De uttagna nya bolånen ökade från jämförelseperioden med 10 procent.

Inlåningsstocken ökade under året med 6,5 procent. Placeringsinsättningarna minskade i januari–december till följd av de låga räntorna och mindre marginalerna på tidsbundna insättningar. Däremot ökade betalningsrörelseinsättningarna på ett år med 17 procent i huvudsak genom att inlåningen från företag och samfund ökade.

Gruppens marknadsandel inom bolån ökade på ett år med 0,6 procentenheter och var vid slutet av december 38,6 procent. Företagskrediternas marknadsandel ökade under samma period med 1,8 procentenheter till 37,5 procent (35,6). Gruppens marknadsandel av inlåningen i euro ökade med 2,0 procentenheter till 35,9 procent. Då finansiella institut och försäkringsföretag justeras ur inlåningsstocken i euro, var marknadsandelen 37,1 procent (37,6).

Det totala beloppet av andelsbankernas Avkastningsandelar, medlemsandelar och tilläggsandelar ökade under året med 0,9 miljarder euro till 2,8 miljarder euro vid slutet av december.

De bostadsaffärer som OP Gruppens fastighetscentraler förmedlade minskade med 1,6 procent från jämförelseperioden.

Amorteringsfriheter i anslutning till OP Gruppens projekt Finland framåt beviljades under februari–juni för nästan 100 000 lån. De amorteringar som skjutits upp för de här lånen uppgår till totalt cirka 450 miljoner euro.

OP offentliggjorde i april en ny verksamhetsmodell med en enda finansieringsprocess för företag som behöver både banklån och riskfinansiering men som inte är beredda att ge avkall på sina nuvarande innehav. Finansieringspaketet riktar sig till företag med en omsättning på 10–50 miljoner euro.

Resultat

Bankrörelsens resultat före skatt ökade till 642 miljoner euro (571). Intäkterna ökade med 1,6 procent och kostnaderna minskade med 2,5 procent, vilket medförde att kostnads-/intäktsrelationen förbättrades med 2,3 procentenheter. Nedskrivningarna, 77 miljoner euro (86), utgjorde 0,10 procent av kredit- och garantistocken (0,12).

Räntenettot ökade till 1 108 miljoner euro (1 092) sedan utlåningen vuxit och snittmarginalen i utlåningen ökat samt kostnaderna för inlåningen minskat. Till följd av minskningen i räntenettot för affärsområdet Markets stannade ökningen i bankrörelsens räntenetto vid 1,4 procent.

Nettoprovisionsintäkterna från bankrörelsen ökade med 8 miljoner euro till 663 miljoner euro (655). Kapitalförvaltningens provisioner ökade med 14 miljoner euro och provisionerna i anslutning till skadeförsäkringen med 3 miljoner euro.

De totala nettointäkterna från handeln och placeringsverksamheten ökade med 5 miljoner euro.

Kostnaderna minskade med 2,5 procent till 1 037 miljoner euro (1 063). Under jämförelseperioden ökade de övriga rörelsekostnaderna på grund av garantiavgifterna till insättningsgarantifonden och bankskatten, vilka totalt uppgick till 70 miljoner euro.

Personalkostnaderna ökade med 26 miljoner euro till 472 miljoner euro (446) närmast till följd av att lönebikostnaderna ökat. 

Skadeförsäkring

 • Resultatet före skatt var 259 miljoner euro (223). Resultatet före skatt till verkligt värde var 171 miljoner euro (272).
 • Premieintäkterna ökade med 7 procent (5).
 • Den försäkringstekniska lönsamheten förbättrades. Den operativa totalkostnadsprocenten var 87,3 (89,4) och den operativa driftskostnadsprocenten 17,7 (18,4). Totalkostnadsprocenten var 88,8 (91,0).
 • Intäkterna från placeringarna till verkligt värde var 2,3 procent (6,7).

Skadeförsäkringens nyckeltal


Milj. € 1–12/2015 1–12/2014 Förändring, %
Premieintäkter 1 396 1 310 6,5
Försäkringsersättningar -972 -930 4,5
Driftskostnader -247 -242 2,1
Avskrivningskorrigering av immateriella tillgångar -21 -21 -0,1
Försäkringstekniskt bidrag 156 117 32,5
Placeringsintäkter och -kostnader 164 171 -4,2
Öriga intäkter och kostnader -61 -66 -7,2
Resultat före skatt 259 223 16,0
Förändring i fonden för verkligt värde, brutto -87 49  
Resultat före skatt till verkligt värde 171 272 -36,9
       
Totalkostnadsprocent, % 88,8 91,0  
Operativ totalkostnadsprocent, %* 87,3 89,4  
Operativ skadeprocent, %* 69,6 71,0  
Operativ driftskostnadsprocent, % 17,7 18,4  
Operativ riskprocent, % 64,2 65,0  
Operativ omkostnadsprocent, % 23,1 24,4  
Intäkter från placeringar till verligt värde, % 2,3 6,7  
Solvensprocent, % 70,4 75,4  
Solvensprocent (Solvens II), %** 139,3 117,3  
Stora skador med skadekostnad för egen räkning -60 -79  
Förändringarna jämfört med avsättningarna för skador under de föregående åren (run-off resultat) 32 27
         

*Nyckeltalet för jämförelseperioden har ändrats till att motsvara den behandling av ändringen i diskonteringsräntan som tillämpas från början av 2015.

** Siffran redovisas utan inverkan av övergångsbestämmelser

 

Premieintäkterna fortsatte att öka bland privatkunderna. Bland företagskunderna ökade premieintäkterna trots recessionen i ekonomin. Lönsamheten bland privat- och företagskunderna förbättrades. Försäljningen av försäkringar ökade en aning från jämförelseperioden. Skadeutvecklingen var gynnsam på grund av den milda vintern och de färre storskadorna.

OP Gruppens marknadsandel av premieinkomsten från skadeförsäkringen 2014 var 31,5 procent (30,3). Mätt med marknadsandelen av premieinkomsten är OP Gruppen klart den största skadeförsäkraren i Finland.

Antalet preferenskundshushåll ökade under året med 22 000 hushåll till 677 000 (655 000), av vilka redan 76 procent (75) har koncentrerat också sina bankärenden till OP Gruppen.

Ett av skadeförsäkringens centrala prioritetsområden har varit att utveckla ersättningstjänsten. Särskilt den elektroniska kommunikationen har utvecklats i såväl nättjänsterna som mobila tjänster. Under räkenskapsperioden lanserades en ny tjänst för anmälan av skador i OP-mobilen. Av skadorna anmäls redan över 50 procent via nätet, och beträffande frivilliga personförsäkringar är andelen redan över 75 procent.

Elektroniska tjänster används i avsevärt högre grad än tidigare för skötseln av skadeförsäkringsärenden. Under de senaste 12 månaderna har antalet kunder som valt att få sin försäkringspost elektroniskt ökat till över 554 000 kunder (365 000).


Resultat

Resultatet före skatt ökade till 259 miljoner euro (223). Den försäkringstekniska lönsamheten var god. De nettointäkter från placeringar som bokförts i resultaträkningen minskade med 7 miljoner euro. Resultatet före skatt till verkligt värde var 171 miljoner euro (272).

Värderingsmodellen för skadeförsäkringens försäkringsskuld ändrades i början av räkenskapsperioden så att förändringen i diskonteringsräntan för pensionsansvar beaktas som en post som uppdateras fortlöpande. Vid slutet av december var den genomsnittliga diskonteringsräntan 2,22 procent. Sänkningen av diskonteringsräntan ökade försäkringsersättningarna med 62 miljoner euro (62). Enligt den nya värderingsmodellen inverkar förändringen i diskonteringsräntan också på beräkningen av de operativa nyckeltalen. De operativa nyckeltalen för jämförelseperioden har ändrats så att de motsvarar den här förändringen. Förändringen i diskonteringsräntan försvagade den operativa totalkostnadsprocenten med 4,5 procentenheter (4,7).

Den operativa totalkostnadsprocenten var 87,3 (89,4). De operativa nyckeltalen innehåller inte avskrivningar av immateriella tillgångar som uppkommit i samband med företagsköp.

 

Premieintäkter


Milj. € 1-12/2015 1-12/2014 Förändring, %
Privatkunder 730 687 6,3
Företagskunder 609 568 7,3
Baltikum 56 55 1,6
Totalt 1 396 1 310 6,5

Utan sänkningen av diskonteringsräntan ökade försäkringsersättningarna med 5 procent från jämförelseperioden. Storskadeutvecklingen var fortsatt gynnsam. Skadekostnaden för nya storskador på egendom och verksamhet var mindre än under jämförelseperioden. Under januari–december registrerades 70 nya (82) stora skador på egendom och verksamhet och skadekostnaden för egen räkning var för dem totalt 60 miljoner euro (79). Till den här klassen räknas skador på över 0,3 miljoner euro. Förändringen i avsättningarna för de lagstadgade pensionerna var större än under jämförelseperioden. Under januari–december var förändringen i avsättningarna för pensionerna 16 miljoner euro (12).


Förändringarna jämfört med skadorna under de föregående åren, utan inverkan av förändringen i diskonteringsräntan, förbättrade det försäkringstekniska bidraget med 32 miljoner euro (27). Den operativa skadeprocenten var 69,6 (71,0). Den operativa riskprocenten exklusive indirekta skaderegleringskostnader var 64,2 (65,0).

Driftskostnaderna ökade med 2 procent på grund av ökningen i försäljningsprovisionerna och provisionerna för hanteringen av beståndet, och de var 5 miljoner euro större än under jämförelseperioden. Den operativa driftskostnadsprocenten var 17,7 (18,4). Den operativa omkostnadsprocenten, som innehåller de indirekta skaderegleringskostnaderna, var 23,1 (24,4).

Operativt försäkringstekniskt bidrag och totalkostnadsprocent (CR)


1-12/2015
1-12/2014

Bidrag, milj. € CR, % Bidrag, milj. € CR, %
Privatkunder 140 80,9 126 81,6
Företagskunder 32 94,7 7 98,8
Baltikum 5 90,9 6 90,0
Totalt 177 87,3 139 89,4

Lönsamheten bland privatkunderna förbättrades genom att premieintäkterna fortsatte att öka. Bland företagskunderna var skadeutvecklingen gynnsammare än under jämförelseperioden. Nedgången i diskonteringsräntan avspeglar sig särskilt på företagskundernas lönsamhet. I Baltikum försämrades lönsamheten något på grund av storskador.


Placeringsverksamhet

Intäkterna från placeringarna till verkligt värde var 74 miljoner euro (236), dvs. 2,3 procent (6,7). Intäkterna från placeringsverksamheten var positiva under det fjärde kvartalet till följd av att marknadsvärdet på aktier steg. De resultatförda nettointäkterna från placeringarna var 164 miljoner euro (171).

Placeringsbeståndets fördelning


Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Obligationslån och räntefonder 77 73
Alternativa placeringar 1 1
Aktier 7 7
Kapitalplaceringar 3 3
Fastigheter 10 11
Penningmarknaden 3 5
Totalt 100 100

Skadeförsäkringens placeringsbestånd uppgick vid slutet av december till 3 687 miljoner euro (3 522). Ränteportföljens ratingfördelning var god. Placeringarna på investeringsnivån stod för 93 procent (94), och 63 procent (71) av placeringarna hade en rating på minst A-. Ränteportföljens återstående genomsnittliga löptid var 5,7 år (4,5) och durationen 5,2 år (4,3).

Den genomsnittliga avkastningen på direkta placeringar i obligationslån beräknad enligt anskaffningsvärdet på instrumenten (running yield) var 1,76 procent (1,94).


Kapitalförvaltning

 • Resultatet före skatt var 213 miljoner euro (167). Resultatet före skatt till verkligt värde var 159 miljoner euro (218).
 • Nettointäkterna från livförsäkringens placeringsverksamhet ökade från jämförelseperioden.
 • Intäkterna från placeringarna till verkligt värde var 2,4 procent (6,0).
 • Bruttot av de förvaltade medlen ökade på ett år med 12 procent och uppgick vid slutet av december till 68 miljarder euro.

Kapitalförvaltningens nyckeltal


Milj. € 1–12/2015 1–12/2014 Förändring, %
Provisionsintäkter, netto


  Fonder och kapitalförvaltning 188 175 7,9
  Livförsäkringar 171 166 2,7
  Kostnader 163 133 22,5
  Kundbonus som samlats 23 18 26,6
Provisionsintäkter, netto, totalt 196 208 -5,6
Nettointäkter från livförsäkringens riskrörelse 21 20 7,0
Nettointäkter från livförsäkringsrörelsens placeringsverksamhet 98 51 94,0
Övriga intäkter 5 1  
Personalkostnader 32 32 -1,0
Övriga kostnader 76 80 -4,4
Resultat före skatt 213 167 27,6
Förändring i fonden för verkligt värde, brutto -54 51  
Resultat före skatt till verkligt värde 159 218 -26,8
       
Mrd. € 31.12.2015 31.12.2014 Förändring, %
Förvaltade medel (brutto)


  Placeringsfonder 21,7 17,5 24,3
  Institutionella kunder 23,5 23,5 -0,2
  Private Banking 14,6 12,8 14,3
  Fondanknutna försäkringsbesparingar 8,7 7,6 15,2
Förvaltade medel totalt (brutto) 68,5 61,3 11,7
Milj. € 1-12/2015 1-12/2014 Förändring, %
Nettoförsäljning


  Spar- och placeringskunder 666 716 -7,0
  Private Banking-kunder 469 1 363 -65,6
  Institutionella kunder -187 454 -141,2
Nettoförsäljning totalt 948 2 534 -62,6
       
Marknadsandel, % 31.12.2015 31.12.2014 Förändring, %
Placerinsfonder 22,2 20,5 1,7*
         

* Förändring i relationstalet

 

Bruttot av de förvaltade medlen ökade under räkenskapsperioden med 11,7 procent till följd av den goda värdeutvecklingen på aktiemarknaden och den positiva nettoförsäljningen. De förvaltade medlen uppgick till 68,5 miljarder euro (61,3) och i dem ingår medel från företag som hör till OP Gruppen för 11 miljarder euro.

Nettoförsäljningen minskade under räkenskapsperioden i alla kundsegment och var 948 miljoner euro (2 534). Den minskade nettoförsäljningen berodde på osäkerheten i de allmänna ekonomiska utsikterna.

Antalet spar- och placeringskunder ökade under räkenskapsperioden med 26 000 och uppgick vid slutet av december till 754 000. Antalet kunder ökade särskilt i fonderna för sparare, där antalet andelsägare ökade med 51 000 från årsskiftet.

Suomi-bolaget överlät med Finansinspektionens samtycke sitt bestånd med individuella livförsäkringar till ett belopp på cirka 1,3 miljarder euro till OP Gruppen 31.12.2015.Vid beståndsöverlåtelsen bildades en s.k. separat balansräkning av det sparförsäkringsbestånd som överfördes. Den har en annan vinstutdelningspolicy än den övriga livförsäkringsrörelsen.

OP-fondernas riskjusterade avkastning förblev god under räkenskapsperioden. OP-fondernas Morningstar-klassificering var 3,2 (3,3).

Utvecklingen av den elektroniska försäljningen och skötseln av ärenden inom kapitalförvaltningen fortsatte under räkenskapsperioden. Av teckningarna i placeringsfonderna skedde 40 procent (28) via elektroniska kanaler.

Inom projektet Finland framåt är handeln med aktier i företag som noteras på Helsingforsbörsen avgiftsfri i cirka fyra månader för OP-nättjänstens kunder på nätet och i mobilen. OP erbjuder också avgiftsfritt information om företagen till alla intresserade via OPs aktieanalys. Förmånerna gäller under tiden 7.12.2015–31.3.2016. Dessutom slopade OP Gruppen permanent teckningsprovisionen i alla kanaler för OPs fonder som placerar i Finland.

Resultat

Resultatet före skatt ökade till 213 miljoner euro (167). Resultatet till verkligt värde var 159 miljoner euro (218).

Nettoprovisionsintäkterna minskade med 5,6 procent från jämförelseperioden och uppgick till 196 miljoner euro (208). Nettoprovisionsintäkterna utgjorde 0,29 procent (0,35) av bruttot av de förvaltade medlen.

Intäkterna från livförsäkringens placeringsverksamhet till verkligt värde var 2,4 procent (6,0). Nettointäkterna från livförsäkringens placeringsverksamhet, utan resultatet från de derivat som utgör skydd mot ränterisken i försäkringsskulden och beräkningsräntekostnaden, var 185 miljoner euro (169).

Kostnaderna var 4 miljoner euro mindre än under jämförelseperioden. Kapitalförvaltningens kostnads-/intäktsrelation försvagades till 45,6 procent (40,8). Kostnaderna utgjorde 0,16 procent (0,18) av bruttot av de förvaltade medlen.

Försäkringsskuldens ränterisk säkras med räntekompletteringar och räntederivat. Räntekompletteringarna av försäkringsskulden var vid räkenskapsperiodens slut 404 miljoner euro (475). Av räntekompletteringarna utgjorde 52 miljoner euro (54) kortfristiga räntekompletteringar som gjorts för 12 månader.


Livförsäkringens placeringstillgångar utan de tillgångar som utgör täckning för fondanknutna försäkringar och den s.k. separata balansräkning som överförts från Suomi-bolaget uppgick till 4 078 miljoner euro (4 148). Andelen placeringar i ränteportföljen som till sin rating räknas till investeringsnivån var 96 procent (94). Vid slutet av räkenskapsperioden var ränteplaceringarnas modifierade duration 4,7 (3,1).

Placeringsbeståndets fördelning


Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Obligationslån och räntefonder 76 68
Alternativa placeringar 6 6
Aktier och aktiefonder 5 7
Fastigheter 7 6
Penningmarknaden 6 12
Totalt 100 100

Övrig rörelse

Nyckeltal för övrig rörelse


Milj. € 1–12/2015 1–12/2014 Förändring, %
Räntenetto -52 -33 -56,7
Nettointäkter från handel 0 -9
Nettointäkter från placeringsverksamhet 89 59 50,9
Övriga intäkter 501 473 5,7
Kostnader 551 524 5,1
Resultat före skatt -13 -34 61,2
Mrd. € 31.12.2015 31.12.2014 Förändring, %
Fordringar på kreditinstitut 11 10 3,8
Investeringstillgångar 16 13 29,8
Skulder till kreditinstitut 4 5 -9,9
Skuldebrev emitterade till allmänheten 18 17 5,3

Resultat

Resultatet före skatt för Övrig rörelse var -13 miljoner euro (-34). Resultatet belastades av att räntenettot minskade och kostnaderna ökade. Nettointäkterna från placeringsverksamheten och övriga intäkter ökade från jämförelseperioden.

Räntenettot för övrig rörelse var -52 miljoner euro (-33). Räntenettot minskade på grund av de fortsatt låga räntorna, de åtstramade kreditriskmarginalerna för obligationslån som hör till likviditetsreserven och förberedelserna inför åtstramningen i likviditetsbestämmelserna. Snittmarginalen för OP Gruppens skuldebrev inom marknadsupplåningen till seniorvillkor var vid slutet av december 39 räntepoäng (41).

De totala nettointäkterna från placeringsverksamheten ökade med 30 miljoner euro till 89 miljoner euro till följd av att realisationsvinsterna på värdepapper ökade. Utdelningarna i placeringsverksamheten minskade med 16 miljoner euro till 21 miljoner euro.

De övriga intäkterna ökade till 501 miljoner euro, dvs. de var 28 miljoner euro större än under jämförelseperioden. Övriga rörelseintäkter består till betydande delar av gruppens interna tjänstedebiteringar, vilka redovisas som rörelsesegmentens kostnader.

Kostnaderna i Övrig rörelse ökade med 27 miljoner euro till 551 miljoner euro. Personalkostnaderna ökade med 16 miljoner euro till 176 miljoner euro. De övriga rörelsekostnaderna ökade genom gruppens interna ägararrangemang samt kostnadsposter av engångsnatur på 18 miljoner euro för ombyggnaden av kontoret i Vallgård. Under jämförelseperioden bokfördes bland övriga rörelsekostnader provisioner av engångsnatur på 20 miljoner euro i anslutning till uppköpserbjudandet på aktierna i Pohjola Bank.