Utsikter för 2016

Den globala ekonomin växer långsammare än i snitt. Tillväxten inom euroområdet väntas fortsätta i moderat takt. I Finland har den ekonomiska tillväxen redan länge varit anspråkslös. Den svaga exportefterfrågan, den dåliga priskonkurrenskraften och den långsamma förnyelsen i de ekonomiska strukturerna hotar leda till att den ekonomiska tillväxten i Finland i många år växer klart långsammare än tillväxten inom euroområdet. Genomföringen av strukturella reformer kan skärpa det politiska läget, vilket kan äventyra återhämtningen på hemmamarknaden. Det exceptionella läget i den globala ekonomin med låga räntor och centralbankernas massiva stimuleringsåtgärder medför också betydande osäkerhet för den framtida ekonomiska utvecklingen.

Finlands svaga ekonomiska läge håller de långsiktiga tillväxtförväntningarna i finansbranschen låga. De låga räntorna belastar bankernas räntenetto och försvagar intäkterna från försäkringsbolagens placeringsverksamhet. Å andra sidan stöder de låga räntorna kundernas kreditbetalningsförmåga, som har hållit sig stabil trots den långvariga perioden med långsam tillväxt. Kapitaltäckningen och lönsamheten i finansbranschen har fått större betydelse på grund av den instabila omvärlden och de strängare regelverken.

OP Gruppens resultat före skatt för 2016 uppskattas bli ungefär detsamma som 2015. De största osäkerhetsmomenten för resultatprognosen är ogynnsamma förändringar i räntorna och placeringsomvärlden. Också utvecklingen i nedskrivningarna av fordringar är osäker.

Alla prognoser och bedömningar i den här verksamhetsberättelsen grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.