Riskhantering och kapitalutvärdering samt riskposition

De viktigaste målen och principerna för riskhantering och kapitalutvärdering samt uppläggningen av dem i huvuddrag

Målet för riskhanteringen och kapitalutvärderingen är att trygga riskhanteringsförmågan för OP Gruppen och företagen i gruppen och genom det säkerställa kontinuiteten i verksamheten. Riskhanteringsförmågan bildas av en högklassig riskhantering som är dimensionerad enligt verksamhetens omfattning och krav samt en tillräcklig kapitaltäckning som baserar sig på lönsam affärsrörelse.

Riskhanteringen och kapitalutvärderingen omfattar identifiering, mätning, analys och begränsning av risker. Dessutom omfattar den tillförlitligt och oberoende fastställande av det kapitalbehov som olika risker och affärsverksamheter kräver samt planmässig allokering av kapital enligt den nuvarande och den planerade risktagningen. Även hanteringen av gruppens likviditet är en del av gruppens riskhantering och kapitalutvärdering.

OP Gruppens strategi innehåller prioritetsområdena för gruppens riskvilja och riskhantering. Prioriteringarnas syfte är att säkerställa att strategin genomförs. Enligt strategin ska gruppens riskhanteringsförmåga tryggas under alla förhållanden och risktagningen ska hållas moderat i relation till riskhanteringsförmågan. Varje företag i gruppen ska koncentrera sig på att genomföra sin roll enligt sin betjänings- och riskhanteringsförmåga i enlighet med gruppens gemensamma affärsmodeller.

OP Andelslag (centralinstitutet) ansvarar för riskhanteringen och kapitalutvärderingen på grupplanet för OP Gruppen och för att gruppens riskhanteringssystem är tillräckliga och tidsenliga. Centralinstitutet ger de företag som ingår i gruppen anvisningar för att säkerställa riskhanteringen och övervakar att de handlar i enlighet med myndigheternas bestämmelser, sina stadgar, centralinstitutets anvisningar och OP Gruppens interna rutiner samt i kundrelationer i enlighet med adekvata och etiskt acceptabla rutiner. De företag som hör till OP Gruppen svarar för den egna riskhanteringen och kapitalutvärderingen i enlighet med omfattningen och arten av deras verksamhet.

I OP Gruppen begränsas de mätbara riskerna med limiter och kontrollgränser som styr verksamheten såväl på grupplanet som i andelsbankerna och OP Andelslagskoncernens företag. Centralinstitutets förvaltningsråd har satt ut risklimiter för OP Gruppens kapitaltäckning samt för kredit-, likviditets-, marknads- och försäkringsriskerna 2015.

OP Gruppens principer för riskhantering och kapitalutvärdering beskrivs närmare i not 2 till bokslutet "OP Gruppens principer för riskhantering och kapitalutvärdering".

Kapitaltäckning

Kapitaltäckning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

Kapitalbasen uträknad enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (konglomeratlagen) överskred vid slutet av räkenskapsperioden lagens minimibelopp med 4,6 miljarder euro (3,0). Bufferten enligt konglomeratlagen växte av gruppens resultat, emissionen av Avkastningsandelar och minskningen i de riskvägda posterna i kapitaltäckningen enligt kreditinstitutslagen. Å andra sidan minskade bufferten av den kapitalkonserveringsbuffert på 2,5 procent som togs i bruk vid årets början. Kapitalkonserveringsbufferten höjde kapitalkravet för kapitaltäckningen enligt kreditinstitutslagen från 8 procent till 10,5 procent beräknad på de riskvägda posterna. Gruppens kapitalbas i förhållande till minimikapitalbaskravet var 207 procent (189). Kapitalkonserveringsbufferten sänkte relationstalet med 54 procentenheter. Till följd av buffertkraven beskriver kapitaltäckningen enligt konglomeratlagen inte längre konglomeratets minimikapital, utan den nivå inom vilken konglomeratet kan verka utan myndighetsåligganden på grund av underskridning av buffertar. Effekten av de POP Banker som övergått till gruppen var liten.

Kapitaltäckning enligt kreditinstitutslagen

Gruppens CET1-kapitaltäckning var vid slutet av räkenskapsperioden 19,5 procent (15,1). Emissionen av Avkastningsandelar ökade kärnprimärkapitaltäckningen med 2,2 procentenheter. Under första kvartalet togs uppdaterade sannolikheter för fallissemang (PD) i bruk för företagsexponeringarna med tillstånd av tillsynsmyndigheten. Ibruktagningen förbättrade kärnprimärkapitaltäckningen med cirka 0,8 procentenheter. Vinsterna till följd av omvärderingen av förmånsbestämda pensionsplaner (IAS 19) ökade under räkenskapsperioden gruppens kärnprimärkapitaltäckning med cirka 0,9 procentenheter.

Kapitaltäckningen i OP Gruppens kreditinstitutsverksamhet är stark i förhållande till den lagstadgade kapitaltäckningen och de kapitalkrav som ställs av myndigheterna. Den lagstadgade minimigränsen är 8 procent för kapitalrelationen och 4,5 procent för kärnprimärkapitalrelationen. Kapitalkonserveringsbufferten på 2,5 procent enligt kreditinstitutslagen höjer i praktiken den nedre gränsen till 10,5 procent för kapitalrelationen och till 7 procent för kärnprimärkapitalrelationen.

 

 

Kärnprimärkapitalet i gruppens kreditinstitutsverksamhet var vid slutet av räkenskapsperioden 8,2 miljarder euro (6,4). Kärnprimärkapitalet ökade till följd av emissionen av Avkastningsandelar, bankrörelsens resultat, IAS 19-poster och utdelningen från gruppens försäkringsföretag. Avkastningsandelarna utgjorde 2,5 miljarder euro av kärnprimärkapitalet vid utgången av räkenskapsperioden.

De riskvägda posterna uppgick vid slutet av räkenskapsperioden till 41,8 miljarder euro (42,3), dvs. de var 1,0 procent mindre än vid slutet av fjolåret. De uppdaterade PD-nivåerna för företagsexponeringarna sänkte de riskvägda posterna med cirka 4,2 procent. Med beaktande av PD-förändringarna ökade de genomsnittliga riskvikterna för företagsexponeringarna något. För de andra väsentliga exponeringsklasserna sjönk de genomsnittliga riskvikterna en aning.

 

 

I aktieexponeringarna ingår 6,5 miljarder euro i riskvägda poster för gruppens interna innehav i försäkringsföretag.

OP Gruppen har i oktober 2015 beviljats tillstånd av ECB att behandla finans- och försäkringskonglomeratets interna investeringar i försäkringsföretag som riskvägda poster i enlighet med tidigare praxis. Den metod som tillämpas på investeringarna i försäkringsföretag leder till en riskvikt på cirka 280 procent. ECB har dock reserverat sig möjligheten att återkalla tillståndet som en del av harmoniseringen av tillsynsmyndighetens optioner. Om tillståndet inte beviljas, skulle en övergång till avdragsförfarandet för investeringar i försäkringsföretag försvaga OP Gruppens kärnprimärkapitaltäckning med cirka 0,6 procentenheter. Ändringen i behandlingen skulle dock inte påverka OP Gruppens faktiska risktäckningskapacitet.

De buffertkrav på kapitaltäckningen som ska implementeras via den nationella lagstiftningen kommer att höja kapitalkraven. I juli 2015 bestämde Finansinspektionen att det buffertkrav för andra systemviktiga institut (O-SII) som kommer att träda i kraft 7.1.2016 är 2 procent för OP Gruppen. Då den nya O-SII-bufferten träder i kraft uppskattas den minska kapitalrelationen enligt konglomeratlagen med cirka 22 procentenheter. Gruppen uppfyller redan nu buffertkraven. Finansinspektionen beslöt i december 2015 att tills vidare inte ställa något kontracykliskt buffertkrav för bankerna, men inledde förberedelser för att höja riskvikterna för bolån. Enligt Finansinspektionen vidtas förberedelserna för att skapa beredskap för den ökade systemrisken. Finansinspektionen fattar ett makrotillsynsbeslut kvartalvis.

I de kommande bestämmelserna ingår en mätare som beskriver skuldsättningsgraden, dvs. den icke-riskvägda skuldsättningskvoten (Leverage Ratio). Den icke-riskvägda skuldsättningskvoten inom OP Gruppens bankrörelse är enligt nuvarande tolkningar uppskattningsvis 7,2 procent enligt siffrorna vid slutet av räkenskapsperioden, medan miniminivån enligt bestämmelseutkasten är 3 procent.

Skade- och livförsäkring

Försäkringssektorns solvensbestämmelser ändras från början av 2016. Enligt den försäkringsbolagslag som gäller från 1.1.2016 omfattas de inte av lagstadgad revision. Genom ändringen av försäkringssektorns bestämmelser, Solvens II, strävar man efter att förbättra kvaliteten på försäkringsbolagens kapitalbas, förbättra bolagens egen riskhantering, göra kapitalkravet mer riskbaserat och förenhetliga försäkringssektorns solvensbestämmelser i Europa. Bestämmelserna kommer att strama åt kapitalkraven samt öka beloppet av kapitalbasen, vilket nettomässigt minskar kapitaltäckningen enligt konglomeratlagen.


Skadeförsäkring Livförsäkring
Solvens II 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Kapitalbas, milj. € 972 804 1 078 804
Kapitalkrav, milj. € 698 685 722 806
Solvensprocent, % 139 117 149 100
         

Siffrorna enligt Solvens II redovisas utan eventuella övergångsbestämmelser.

 

 

 

 

 

Relationstalet för kapitaltäckningen enligt konglomeratlagen sjunker till följd av ändringarna i bestämmelserna från nuvarande 207 procent till 156 procent från början av 2016.

Europeiska centralbankens (ECB) tillsyn

OP Gruppen lyder under ECB:s tillsyn. ECB har för OP Gruppen ställt ett buffertkrav enligt prövning i enlighet med kreditinstitutslagen som en del av processen i anslutning till tillsynsmyndighetens bedömning (SREP). Buffertkravet enligt prövning är med beaktande av kärnprimärkapitalkravet 9,75 procent. Med beaktande av OP Gruppens starka kapitaltäckning och höga kapitaltäckningsmål har buffertkravet enligt prövning ingen praktisk inverkan på OP Gruppens kapitaltäckning eller affärsrörelse. Enligt OP Gruppens uppgifter har ECB för de banker som lyder under dess tillsyn fastställt ett motsvarande buffertkrav som baseras på en övergripande bedömning.

Riskposition

OP Gruppens riskposition har hållits stabil. Riskhanteringsförmågan är stark och tryggar förutsättningarna för gruppens affärsrörelse.

Den goda riskhanteringsförmågan och den moderata målrisknivån bidrog till att hålla vår kreditriskposition stabil trots att läget för omvärlden fortfarande var svårt.

OP Gruppens finansieringsposition och likviditet är goda. OP Gruppens tillgång på finansiering har hållits god. Under räkenskapsperioden emitterade gruppen långfristiga obligationslån för totalt 6,5 miljarder euro. Inlåningens andel av kreditstocken har hållits stabil under räkenskapsperioden.

OP Gruppens marknadsriskposition var stabil under räkenskapsperioden. Nyckeltalet VaR, som mäter gruppens marknadsrisk, var 174 miljoner euro (188) vid slutet av räkenskapsperioden. I VaR ingår försäkringsföretagens totala omslutning, trading-funktionen, likviditetsreserven och gruppens treasurys ränteposition. 

 

 

De operativa riskerna uppskattas vara moderata, trots att de utlagda tjänsterna fortfarande innehåller ökad operativ risk. Under 2015 har gruppen förbättrat sin förmåga att hindra de skadliga effekterna av blockeringsattacker och också lyckats bekämpa effekterna av attacker.

Gruppens viktigaste risker i förmånsbestämda pensionsplaner ansluter sig till ränte- och marknadsrisken, framtida pensionshöjningar samt till den längre förväntade livslängden. En förändring i den ränta som tillämpas vid diskontering av pensionsåtagandet har en väsentlig inverkan på pensionsåtagandets belopp. Den minskning i nettoskulden för förmånsbestämda pensionsplaner som under räkenskapsperioden bokförts i övrigt totalresultat förbättrade räkenskapsperiodens totalresultat före skatt med 519 miljoner euro.

Bankrörelse

Bankrörelsens centrala risker är kreditrisken och marknadsrisken.

Bankrörelsens kreditriskposition förblev stabil och riskerna måttfulla. Problemfordringarna uppgick till totalt 2,1 miljarder euro (1,6). Med problemfordringar avses över 90 dagar förfallna fordringar, övriga fordringar med risker och lånefordringar som beviljats en eftergift på grund av kundens ekonomiska svårigheter. Lånefordringar som beviljats en eftergift är fordringar där man på kundens initiativ kommit överens om lättnader i den ursprungliga betalningsplanen för att hjälpa kunden att klara av tillfälliga betalningssvårigheter. Andelsbankerna strävar efter att aktivt finna lösningar för att kunderna ska klara av tillfälliga betalningssvårigheter. Nedskrivningarna hölls låga och utgjorde 0,10 procent av kredit- och garantistocken (0,12).

Kredit- och garantistocken växte under räkenskapsperioden med 4,2 miljarder euro till 77,8 miljarder euro. Privatkundernas andel av kredit- och garantistocken var 60 procent (62). Exponeringar mot privatkunder delas in i sex huvudklasser, och av dem hörde 83 procent (81) till de två bästa klasserna och 3 procent (4) till de två svagaste klasserna.

Företagskundernas (inkl. bostadssammanslutningarnas) exponeringar utgjorde 36 procent (36) av kredit- och garantistocken. Av företagskundernas exponeringar utgjorde exponeringarna 59 procent (58) i de bästa ratingklasserna 1–5,5, medan exponeringarna inom de två sämsta ratingklasserna uppgick till 441 miljoner euro (501), dvs. 1,2 procent (1,5).

Inte en enda exponering mot en kund överskred 10 procent av kapitalbasen efter avdragsposter och annan kreditriskreducering. Bankrörelsens kapitalbas som täcker exponeringar mot kunder uppgick till 9,4 miljarder euro (7,3).

I sektorn företag och bostadssammanslutningar var de mest betydande branscherna enligt exponeringsbeloppet uthyrning och förvaltning av bostäder 21,9 procent (21,6), uthyrning och förvaltning av andra fastigheter 11,7 procent (10,7) samt handel 9,6 procent (10,0). Av exponeringarna i branschen uthyrning och förvaltning av bostäder var 91 procent exponeringar i bostadssammanslutningar och 16 procent exponeringar med garantier från offentlig sektor.

Skadeförsäkring

Skadeförsäkringens centrala risker är de försäkringstekniska riskerna i anslutning till skadeutvecklingen, marknadsriskerna för de placeringar som utgör täckning för försäkringsskulden, nivån på den ränta som använts för att värdera försäkringsskulden samt differensen mellan försäkringsskuldens diskonteringsränta och marknadsräntorna.

Det har inte skett några betydande förändringar i skadeförsäkringens försäkringstekniska risker. Den viktigaste marknadsrisken i skadeförsäkringen är den förhöjande effekt som en nedgång i marknadsräntorna har på försäkringsskuldens värde och kapitalkravet. Trots fluktuationerna i de långa marknadsräntorna var solvensställningen enligt Solvens II klart starkare vid slutet av räkenskapsperioden än ett år tidigare. Placeringsriskerna (VaR 95 %) var vid slutet av granskningsperioden något mindre än vid årsskiftet. Aktie- och kreditrisken i placeringsportföljen har minskats. Portföljens duration har ökats moderat i anslutning till säkringen av ränterisken i försäkringsskulden. Försäkringsskuldens ränterisk har skyddats också med räntederivat.

Kapitalförvaltning

De centralaste riskerna i kapitalförvaltningen är marknadsriskerna i livförsäkringens placeringstillgångar, räntan som tillämpats vid värderingen av försäkringsskulden samt att de försäkrades förväntade livslängd växer snabbare än beräknat.

Inga väsentliga förändringar har skett i livförsäkringens försäkringstekniska risker. Livförsäkringens solvensställning enligt Solvens II var klart starkare vid slutet av räkenskapsperioden än ett år tidigare. Det försäkringsbestånd som 31.12.2015 överfördes från Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi (Suomi-bolaget) ökade placeringsportföljens marknadsvärde med cirka 1,3 miljarder euro, dvs. cirka 30 procent. Placeringsriskerna (VaR 95 procent) ökade till följd av beståndsöverföringen med cirka 25 procent. Marknadsriskerna i den totala omslutningen förändrades inte vid överföringstidpunkten. Före beståndsöverföringen låg riskerna på samma nivå som vid föregående årsskifte. Under räkenskapsperioden har aktie- och kreditrisken samt portföljens duration ökats moderat i anslutning till säkringen av ränterisken i försäkringsskulden. Försäkringsskuldens ränterisk har skyddats också med räntederivat.

Övrig rörelse

De centrala riskerna inom Övrig rörelse är likviditetsreservens kredit- och marknadsrisker samt likviditetsriskerna. Marknadsrisken har den största inverkan på skuldebrev som ingår i likviditetsreserven.

Trots att placeringarna i likviditetsreserven ökade har marknadsriskerna (VaR 95 %) under räkenskapsperioden minskat en aning till följd av förändringar i allokeringen.

OP Gruppen tryggar sin likviditet med en likviditetsreserv som i huvudsak består av tillgodohavanden på centralbanker och fordringar som godtas som säkerhet för centralbanksfinansiering. Likviditetsreserven och de övriga källorna för tilläggsfinansiering i enlighet med beredskapsplanen räcker till för att täcka finansieringsbehovet för minst två år i situationer där marknadsupplåningen inte skulle fungera och där inlåningen skulle minska måttligt.

OP Gruppens likviditet och tillräckligheten hos likviditetsreserven följs upp med ett LCR-relationstal som mäter likviditetskravet. Enligt övergångsbestämmelserna ska LCR-relationstalet vara minst 60 procent under det sista kvartalet 2015 och minst 100 procent från början av 2018. OP Gruppens LCR-relationstal enligt Europeiska kommissionens delegerade förordning var 116 procent vid slutet av december.

Likviditetsreserv


Mrd. € 31.12.2015 31.12.2014 Förändring, %
Tillgodohavanden på centralbanker 8,5 3,8 124
Skuldebrev som godtas som säkerhet 10,6 7,8 35
Företagskrediter som godtas som säkerhet 4,3 4,3 0
Totalt 23,4 15,9 47
Fordringar som inte godtas som säkerhet 0,8 0,7 19
Likviditetsreserven till marknadsvärde 24,2 16,6 46
Värderingsavdrag (Haircut) -1,2 -1,1 12
Likviditetsreserven till säkerhetsvärde 23,0 15,5 48

Likviditetsreserven omfattar skuldebrev emitterade av stater, kommuner, finansiella institut och företag med god rating samt värdepapperiserade fordringar och krediter som godtas som säkerhet. Skuldebreven i likviditetsreserven har i reservkalkylen värderats till marknadsnoteringar.

 

 


Placeringstillgångar


Milj. € 31.12.2015 31.12.2014 Förändring, %
Bankrörelse 1 888 2 105 -10
Skadeförsäkring 3 687 3 522 5
Kapitalförvaltning 4 032 4 056 -1
Övrig rörelse 10 536 7 659 38
Totalt 20 143 17 343 16

I tabellen ingår inte placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar och den separata balansräkning som överförts från Suomi-bolaget