Personal och ersättningar

Vid slutet av räkenskapsperioden hade OP Gruppen 12 130 anställda (12 356). Antalet anställda var i genomsnitt 12 174 (12 548). Omorganiseringar och effektiviseringsåtgärder i OP Gruppen minskade antalet anställda under räkenskapsperioden. Antalet anställda ökade med 133 då sex POP Banker övergick som medlemsbanker till OP Gruppen 19.5.2015.

Under räkenskapsperioden gick 241 personer (323) i pension från OP Gruppen. Medelåldern för de pensionerade var 61,5 år (61,7).

OP Gruppens rörliga ersättningar fördelar sig på kortsiktiga företagsvisa ersättningar och långsiktiga ersättningar på grupplanet.

OP Gruppens långsiktiga ersättningssystem på grupplanet består av ett ersättningssystem avsett för ledningen samt en personalfond avsedd för den övriga personalen.

Ledningens långsiktiga ersättningssystem har fastställts för åren 2014–2016. Dessutom fortsätter OP Gruppens personalfond med ettåriga intjäningsperioder.

Ersättningssystemen har upprättats i enlighet med bestämmelserna om ersättningssystemen inom finansbranschen. Ersättningssystemet 2014–2016 iakttar huvudprinciperna för den föregående treåriga intjäningsperioden.

Som långsiktiga målmätare har OP Andelslags förvaltningsråd uppställt OP Gruppens resultat före skatt, gruppens kärnprimärkapitaltäckning (CET1) och ökningen i antalet koncentreringskunder. Målen på grupplanet är desamma såväl i ersättningssystemet för ledningen som i OP Gruppens personalfond.

OP Gruppens ArPL-försäkringar som tidigare fanns i Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen överfördes till OP-Eläkekassa 31.12.2015. Värdet av överföringen var cirka 100 miljoner euro.

Information om direktionsledamöternas och revisionsdirektörens anställning

Presidiet för centralinstitutets förvaltningsråd beslutar om lönen, ersättningar och övriga förmåner för OP Gruppens chefdirektör, som också fungerar som centralinstitutets verkställande direktör, för övriga ledamöter och ersättare i direktionen samt för revisionsdirektören. Villkoren för varje direktionsledamots, ersättarens och revisionsdirektörens tjänsteförhållande har fastställts i ett skriftligt direktörsavtal som förvaltningsrådet har godkänt.

Den information som enligt tillsynsförordningen krävs om ersättningar till personer med inverkan på OP Gruppens riskposition offentliggörs årligen på OPs nätsidor.

År 2015 utbetalades till OP Gruppens chefdirektör 754 392 euro i lön och 21 600 euro i naturaförmåner samt 250 100 euro i kortfristiga ersättningar som tjänats in för 2014, dvs. totalt 1 026 092 euro. Kortfristiga och långfristiga uppskjutna ersättningar för åren 2011, 2012 och 2013 betalades 2015 för 671 669 euro.

Lönerna för övriga ledamöter och ersättare i direktionen samt för revisionsdirektören var sammanlagt 3 205 111 euro och naturaförmånerna 159 807 euro. Kortfristiga och långfristiga ersättningar som tjänats in för åren 2011–2014 betalades för 2 340 496 euro. Löner och arvoden till övriga ledamöter och ersättare i direktionen samt till revisionsdirektören betalades för sammanlagt 5 705 414 euro.

I lönerna och ersättningarna ingår den andel av resultatlönerna för 2011, 2012, 2013 och 2014 som betalats ut 2015. Från de kortfristiga resultatlöner som chefdirektören och direktionsledamöterna tjänat in för 2014 har inga poster skjutits upp för senare utbetalning. Uppskovsförfarandet baserar sig på ett förfarande enligt kreditinstitutslagen (610/2014), som beskrivs i not 59 om rörliga ersättningar i OP Gruppens IFRS-bokslut för 2015.

Direktionsledamöternas tilläggspensionsskydd är ordnat hos pensionsstiftelsen OP-Eläkesäätiö och med OP-Livförsäkrings tilläggspensionsförsäkring. Pensionsåldern för chefdirektören och de övriga ledamöterna och ersättarna i direktionen samt för revisionsdirektören är 63 år.

Kostnaderna för tilläggspensionsförsäkringen var 599 000 euro 2015. För tilläggspensionsskyddet från OP-Eläkesäätiö bokfördes inga kostnader 2015.

Kostnaderna för tilläggspensionerna har offentliggjorts bland de uppgifter som Europeiska bankmyndigheten EBA årligen samlar in om ersättningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets tillsynsförordning 575/2013 och kapitaltäckningsdirektiv 2013/36.

 

euro Chefdirektören Övriga direktionsledamöter, ersättaren och revisionsdirektören Totalt
Regelbunden penninglön 754 392 3 205 111 3 959 503
     
Naturaförmåner 21 600 159 807 181 407
Intjänad kortfristig resultatlön för 2014 250 100 743 262 993 362
2015 utbetalda löner, ersättningar och naturaförmåner totalt 1 026 092 4 108 180 5 134 272
Del som utbetalats 2015 av den i enlighet med bestämmelserna för finansbranschen uppskjutna andelen av resultatlöner som intjänats under 2011, 2012 och 2013* 671 669 1 597 234 2 268 903
2015 utbetalda löner, ersättningar och naturaförmåner samt uppskjuten resultatlön totalt 1 697 761 5 705 414 7 403 175
       

* Innehåller den 2015 utbetalda andelen av den resultatlön som intjänats för 2011, 2012 och 2013 samt den andel av de långfristiga ersättningarna för 2011–2013 som betalts ut 2015. Utbetalningen av återstoden av den resultatlön som intjänats för 2012 och 2013 har skjutits upp till åren 2016–2017. Utbetalningen av de uppskjutna posterna förutsätter ett separat beslut.

 

Den uppsägningstid som arbetsgivaren tillämpar för både chefdirektören, övriga ledamöter och ersättare i direktionen samt för revisionsdirektören är 6 månader. Då anställningen upphör i fall som separat bestäms i direktörsavtal betalas till chefdirektören utöver lön för uppsägningstid en summa som motsvarar penninglönen för högst 12 månader och till övriga ledamöter och ersättare i direktionen samt till revisionsdirektören en summa som motsvarar penninglönen för högst 6 månader.