OP Gruppens operativa utgångspunkter

OP Gruppens verksamhet bygger på kooperativa värden, en stark kapitaltäckning, kunnig riskhantering och respekt för kunderna. De kooperativa värdena består av människonärhet, ansvarskänsla och framgång tillsammans. OP Gruppens grunduppgift är att med sin starka kapitaltäckning och effektivitet skapa bestående ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för ägarkunderna och omvärlden.

I OP Gruppen ska kundens bästa styra all verksamhet. Strävan efter att fortlöpande och aktivt främja kundens fördel sammanfattas i OP Gruppens kundlöfte: "Vi finns till för våra kunder". Kunden kommer alltid först och förtjänar odelad uppmärksamhet. Av personalens serviceattityd ska framgå att kunderna värdesätts. Gruppens förtroendevalda ska föra fram kundens röst i beslutsfattandet och utvecklingen av verksamheten.

Det långsiktiga beaktandet av kunden märks i OP Gruppen som en kontinuerlig förnyelse. Tjänster och produkter utvecklas enligt kundernas behov. Gruppen beaktar effektivt olika kundgrupper och erbjuder regionalt vältäckande och tillgängliga finanstjänster. Andelsbankerna och deras kontor runt om i Finland tillsammans med de användarvänliga elektroniska tjänsterna ger möjlighet till en god växelverkan med kunderna och det lokala samhället.

Som en kundägd aktör har OP Gruppen vid sidan av sin affärsrörelseroll också en annan stark roll, den samhälleliga rollen. I sin affärsrörelseroll tillhandahåller gruppen de tjänster som kunderna behöver på ett konkurrenskraftigt sätt, ser till att dess verksamhet är effektiv och att kapitaltäckningen hålls stark för att ge konkurrensfördel. Som företagsform ger andelslaget sammanhållning och kontinuitet i gruppens omvärld. I den samhälleliga rollen bär gruppen ansvar för såväl ägarkunderna som samhället och regionen i stort. Om gruppen lyckas i affärsrörelserollen är det möjligt att förverkliga den samhälleliga rollen.

Den starka kapitaltäckningen ger OP Gruppen möjlighet till dubbelrollen. Gruppen upprätthåller en kapitaltäckning som är klart högre än den som bestämmelserna kräver för att trygga sin roll som finansiär och försäkrare också om recessionen i ekonomin blir långvarig. Samtidigt ska gruppens risktagning i relation till riskhanteringsförmågan hållas moderat i enlighet med strategin.

Kunderna äger OP Gruppen. I OP Gruppen förenas kundrelationen och ägandet. Som en till grunden kooperativ aktör har OP Gruppen inte som mål att maximera vinsten för ägarna, utan att så effektivt som möjligt producera de tjänster som ägarkunderna behöver. En betydlig del av resultatet av affärsverksamheten återbetalas till ägarkunderna. Resten av resultatet stannar hos gruppen och stärker balansräkningen samt tryggar kreditgivningsförmågan. Utöver de ekonomiska fördelarna har ägarkunderna en genuin möjlighet att påverka beslutsfattandet i sin andelsbank och därmed utvecklingen i sin närregion.

Nyttan och mervärdet från OP Gruppens affärsrörelse kanaliseras via kundrelationen till ägarkunderna och de övriga kunderna. Andelsbankerna använder sitt resultat för kundernas bästa i form av koncentreringsförmåner och andra ekonomiska fördelar samt i form av utveckling av betjäningsförmågan. På många orter är andelsbankerna en av de största skattebetalarna. Efter de kostnader som krävs för affärsrörelsen användes OP Gruppens intäkter under räkenskapsperioden enligt följande:

 

 

 

Uppskattningen fastställs efter räkenskapsperiodens slut.

Gruppens verksamhet har också andra mer omfattande indirekta effekter på livskraften i ekonomin såväl lokalt som på riksplanet.