OP Andelslags förvaltning

OP Gruppens centralinstituts (OP Andelslag) ordinarie andelsstämma hölls 19.3.2015. I stället för de ledamöter som stod i tur att avgå valdes till förvaltningsrådet för perioden 2015–2018 följande personer: verkställande direktör Jari Anttila, forsknings- och utvecklingsdirektör Ilmo Aronen, verkställande direktör Kalle Arvio, verkställande direktör Tapani Eskola, professor Jarna Heinonen, ekonom Jorma Hyrskyluoto, lektor Ulla Järvi, verksamhetsledare Jukka-Pekka Kataja, verkställande direktör Simo Kauppi, direktör Jaakko Kiander, lantbruksföretagare Seppo Kietäväinen, rektor Juha Kiiskinen, lektor Jaakko Korkonen, verkställande direktör Tuomas Kupsala, verkställande direktör Petri Krohns, biträdande direktör Jukka Kääriäinen, direktör Ari Mikkola, verkställande direktör Esko Mononen, administrationsdirektör Annukka Nikola, verkställande direktör Juha Pullinen, verkställande direktör Olli Tarkkanen samt verkställande direktör Ari Väänänen. I stället för ledande skötaren Marita Marttila, som anhållit om avsked från förvaltningsrådet, valdes lektor Sirkka Keuru för den återstående perioden 2015–2017. Förvaltningsrådet har sammanlagt 34 ledamöter.

Vid sitt konstituerande möte valde förvaltningsrådet professor Jaakko Pehkonen till ordförande.

Till vice ordförande valdes lektor Mervi Väisänen och verkställande direktör Vesa Lehikoinen.

Förvaltningsrådsledamot Jukka-Pekka Kataja har utsetts till specialmedarbetare för lantbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, och han har därför meddelat att han tills vidare inte deltar i OP Andelslags förvaltningsråds arbete från 29.6.2015.

Ledamoten i OP Andelslags direktion, personaldirektör Teija Sarajärvi avgick från direktionen 30.9.2015.

Förvaltningsrådet beslöt vid sitt sammanträde 23.9.2015 om ändringar i direktionens sammansättning. Harri Nummela ansvarar för den digitala affärsrörelsen och kundupplevelsen. Karri Alameri utnämndes till ny affärsrörelsedirektör för kapitalförvaltningen. Outi Taivainen utnämndes till ny personaldirektör.

Den ordinarie andelsstämman valde CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab till OP Gruppens revisor. KPMG Oy Ab har till huvudansvarig revisor utsett CGR Raija-Leena Hankonen.