Omvärlden

Den globala ekonomiska tillväxten var dämpad 2015, eftersom tillväxten på tillväxtmarknaderna var trög. Råvarupriserna sjönk och inflationstakten blev långsammare i hela världen. Tillväxten inom euroområdet återhämtade sig i måttfull takt.

Europeiska centralbanken (ECB) ökade kraftigt sin penningpolitiska stimulans då inflationstakten avtog. Centralbanken inleddet köpet av statslån i mars, vilket ledde till att de kortaste marknadsräntorna blev negativa. ECB berättade i december om sina nya åtgärder. Inlåningsräntan sänktes och programmet för värdepappersköp förlängdes till mars 2017. Marknadsräntorna fortsatte att sjunka något.

Det ekonomiska läget i Finland förblev svagt. Totalproduktionen stampade på stället och arbetslösheten ökade. Investeringarna minskade och exporten likaså. En positiv faktor var att hushållens konsumtion ökade. Mot slutet av året ökade aktiviteten inom byggverksamheten. Bostadshandeln blev något livligare, men bostadspriserna sjönk en knapp procent.

Den globala ekonomin växer fortfarande långsammare än det långsiktiga genomsnittet. Inom euroområdet fortsätter tillväxten i moderat takt. Euriborräntorna kommer att bli något lägre än vid slutet av 2015. I Finland upprätthåller hushållens konsumtion och de ökade investeringarna en svag ekonomisk tillväxt.

Under räkenskapsperioden togs det ut cirka 10 procent fler nya bolån än året innan. Samtidigt ökade tillväxten av hushållskrediter till nästan tre procent och den genomsnittliga löptiden för nya bolån blev något längre, dvs. knappt 19 år. Krediterna till företag och bostadssammanslutningar ökade med cirka sex procent. Den svagt positiva kreditefterfrågan väntas fortsätta.

Den gynnsamma utvecklingen av inlåningen fortsatte hela året med stöd av inlåningen från offentlig sektor och företag. Ökningen av inlåningen från hushåll var svagare. De tidsbundna insättningarna fortsatte att minska till följd av de mycket låga räntorna.

De inhemska besparingarna i fonder och försäkringar ökade klart i fjol tack vare den goda marknadsutvecklingen och de ökade nettoteckningarna. Cirka 70 procent av ökningen i fondbesparingarna kom från nettoteckningar.

Skadeförsäkringens premieinkomst var i fjol enligt Finansbranschens Centralförbunds statistik 2,1 procent mindre än året innan. De utbetalda försäkringsersättningarna var 3,1 procent mindre.