Kundrelationer och kundförmåner

OP Gruppens ägarkunder ökade under året med 57 000 till 1 491 000. Vid slutet av december uppgick andelsbankernas ägarkunders placeringar i andelsbankernas Avkastningsandelar, medlemsandelar och tilläggsandelar till totalt 2,8 miljarder euro (1,9).

Antalet kunder i OP Gruppen i Finland (utan kunderna vid de POP Banker som övergått till gruppen) var vid slutet av december 4 303 000. Antalet privatkunder var 3 869 000 och antalet företagskunder 434 000. Antalet gemensamma kunder inom bank- och skadeförsäkringsrörelsen ökade på ett år med 66 000 till 1 656 000. De POP Banker som övergick till gruppen hade nästan 90 000 kunder.

Ägarkunderna i andelsbankerna och kunderna i Helsingfors OP Bank samlar OP-bonus för sina bank- och försäkringsärenden. Värdet av den nya bonus som OP-bonuskunderna samlat på basis av koncentreringen av sina bank- och försäkringsärenden var totalt 197 miljoner euro (189) för januari–december. Bonus användes för bank- och kapitalförvaltningstjänster för totalt 99 miljoner euro (98) och för försäkringspremier för skadeförsäkringsprodukter för 101 miljoner euro (95). OP-bonus användes för 2 023 000 försäkringsräkningar (1 912 000), av vilka 273 000 (255 000) betalades helt med bonus. Vid slutet av 2015 förnyades insamlingen av bonus genom att gränsen på 5 000 euro slopades. Nu samlas bonus för alla ärenden som ger rätt till bonus utan minimigräns. Till följd av ändringen kommer allt flera ägarkunden att dra nytta av bonusen.

 

 

Under räkenskapsperioden beviljades skadeförsäkringens preferenskundshushåll 79 miljoner euro (73) i koncentreringsrabatter.

Andelsbankerna betalade för 2014 ränta på Avkastningsandelarna och tilläggsandelarna för totalt 27 miljoner euro (11). Den ränta som samlats för Avkastningsandelarna och tilläggsandelarna under räkenskapsperioden uppskattas vara totalt 68 miljoner euro. Avkastningsmålet för Avkastningsandelarna är 3,25 procent, och avkastningen beräknas från placeringsdagen.