Investeringar och tjänsteutveckling

OP Andelslag och dess dotterföretag svarar för utvecklingen av OP Gruppens tjänster. Av kostnaderna i anslutning till tjänsteutveckling består en betydande del av ICT-investeringar och definitioner i anslutning till dem.

OP Andelslagskoncernens utvecklingskostnader uppgick i januari–december till 162 miljoner euro (111). Kostnaderna omfattar licensavgifter, köptjänster samt OP Andelslagskoncernens aktiverade egna arbete.

De ICT-investeringar som aktiverats i balansräkningen under räkenskapsperioden uppgick till 131 miljoner euro (53). Merparten av investeringarna gäller bankrörelsen.

OP Gruppen började 2012 bygga om sitt kontor i Vallgårdskvarteret. Det första skedet är klart och utrymmena är i bruk. De totala kostnaderna för det första byggskedet var cirka 240 miljoner euro. Det andra byggskedet har inletts och blir klart hösten 2017.