Inlösenförfarandet av aktierna i Pohjola Bank

Den skiljedomstol som Centralhandelskammarens inlösningsnämnd utsett avgav 20.2.2015 sitt beslut i inlösenförfarandet som gäller minoritetsaktieägares aktier i Pohjola. Enligt beslutet är lösenbeloppet för aktierna i Pohjola 16,13 euro per aktie, vilket motsvarade det pris som OP Andelslag erbjöd i det frivilliga offentliga uppköpserbjudandet på aktierna i Pohjola. Skiljedomstolens beslut överklagades inte, så det slutliga lösenbeloppet blev det som angavs i beslutet.