Gruppens resultat och omslutning

Resultatanalys


Milj. € 2015 2014 Förändring, %
Bankrörelse 642 571 12,5
Skadeförsäkring 259 223 16,0
Kapitalförvaltning 213 167 27,6
Resultat före skatt 1 101 915 20,4
Förändring i fonden för verkligt värde, brutto -219 152
Resultat före skatt till verkligt värde 883 1 067 -17,3
Avkastning på ekonomiskt kapitalkrav, % *) 21,5 16,5 5,0*
Avkastning på ekonomiskt kapitalkrav till verkligt värde, % *) 17,7 19,1 -1,4*
Intäkter


Räntenetto 1 026 1 043 -1,7

Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse 639 589 8,5

Nettointäkter från livförsäkringsrörelse 278 197 41,0

Provisionsintäkter, netto 704 707 -0,5

Nettointäkter från handel och placeringsverksamhet 193 162 19,1

Övriga rörelseintäkter 54 55 -0,7
Övriga intäkter totalt 1 868 1 710 9,2
Intäkter totalt 2 894 2 753 5,1
Kostnader


Personalkostnader 781 741 5,4
Övriga administrationskostnader 420 414 1,5
Övriga rörelsekostnader 319 401 -20,4
Kostnader totalt 1 520 1 555 -2,3
Nedskrivningar av fordringar 78 88 -11,9
Ny kundbonus som samlats 197 189 4,5

*) 12 mån. glidande, förändringen anges som förändring av relationstalet.

 

Övriga nyckeltal


Milj. € 31.12.2015 31.12.2014 Förändring, %
Fordringar på kunder 75 192 70 683 6,4
Tillgångar i livförsäkringsrörelse 13 858 11 238 23,3
Tillgångar i skadeförsäkringsrörelse 4 067 3 797 7,1
Skulder till kunder 58 220 51 163 13,8
Skuldebrev emitterade till allmänheten 27 706 24 956 11,0
Eget kapital 9 324 7 213 29,3
Omslutning totalt 125 145 110 427 13,3

Januari–december

OP Gruppens resultat före skatt ökade med 20,4 procent till 1 101 miljoner euro (915). Resultatet är nästan 10 procent större än det föregående rekordresultatet från 2007. Resultatet förbättrades särskilt av att övriga intäkter ökade med 9 procent. Nettointäkterna från skade- och livförsäkringen ökade till följd av att lönsamheten i försäkringsverksamheten förbättrades. Nettoprovisionsintäkterna var lika stora som under jämförelseperioden. Provisionerna från bostadsförmedlingen och utlåningen var mindre än under jämförelseperioden medan provisionerna i anslutning till fonder och betalningsrörelse ökade. Nettointäkterna från handeln ökade till följd av derivatresultatet. Realisationsvinsterna på värdepapper ökade nettointäkterna från placeringsverksamheten.

Gruppens räntenetto minskade med 1,7 procent till 1 026 miljoner euro. Räntenettot ökade för hushållsbanks- och företagsbankrörelsen, medan räntenettot minskade för Markets och likviditetsreserven. Räntenettot minskade för likviditetsreserven på grund av de åtstramade kreditriskmarginalerna för obligationslån och förberedelserna inför åtstramningen i likviditetsbestämmelserna. Det mindre räntenettot för Markets kompenserades av att Markets övriga intäkter ökade.

Gruppens kostnader minskade med 2,3 procent, och de var 35 miljoner euro mindre än under jämförelseperioden. Personalkostnaderna ökade till följd av att pensionskostnaderna ökade med 40 miljoner euro samt av kostnader av engångsnatur på 9 miljoner euro i anslutning till omorganiseringen av centralinstitutskoncernen. Pensionskostnaderna ökade bland annat av den ändring i pensionslagarna som fastställdes vid slutet av året. Lönerna och ersättningarna var lika stora som under jämförelseperioden. De övriga kostnaderna ökade inte endast genom att de nya affärsrörelserna expanderade utan också genom gruppens interna ägararrangemang samt kostnadsposter av engångsnatur på totalt 18 miljoner euro för ombyggnaden av kontoret i Vallgård. ICT-kostnaderna ökade med 5,7 procent, dvs. de var 11 miljoner euro större än under jämförelseperioden. Under jämförelseperioden ökade de övriga kostnaderna med totalt 72 miljoner euro till följd av lagstadgade garantiavgifter till insättningsgarantifonden och bankskatten samt av kostnader av engångsnatur på 12 miljoner euro i anslutning till inlösningen av aktierna i Pohjola Bank.

Resultatförsvagande nedskrivningar på olika resultatposter bokfördes för totalt 114 miljoner euro (113), varav 78 miljoner euro (88) bokfördes på krediter och övriga fordringar. Nettonedskrivningarna av krediter och övriga fordringar var små, dvs. 0,10 procent (0,12) av kredit- och garantistocken.

Gruppens inkomstskatt för räkenskapsperioden var 251 miljoner euro (337). Den effektiva skattesatsen var 22,5 procent (33,6). Gruppens inkomstskatt efter förändringar i uppskjutna skatter uppgick till 249 miljoner euro (308). Den effektiva skattesatsen ökade till följd av en skatt på överlåtelsevinst på 37 miljoner euro (109) från affärer i anslutning till OP Gruppens interna ägararrangemang.

Bankrörelsens resultat före skatt var 642 miljoner euro (571). Resultatutvecklingen i bankrörelsen stöddes av att intäkterna ökade samt av att kostnaderna minskade. Räntenettot för bankrörelsen ökade, vilket berodde på att kreditstocken växte och de genomsnittliga marginalerna ökade samt på att kostnaderna för upplåning sjönk. Nettoprovisionsintäkterna ökade genom att provisionerna inom kapitalförvaltning och skadeförsäkring ökade. Kostnaderna minskade med 2,5 procent till 1 037 miljoner euro. Under jämförelseperioden ökade de övriga rörelsekostnaderna på grund av garantiavgifterna till insättningsgarantifonden och bankskatten, vilka totalt uppgick till 70 miljoner euro för bankrörelsen.


Skadeförsäkringens resultat före skatt var 259 miljoner euro (223). Den operativa totalkostnadsprocenten var 87,3 (89,4). Premieintäkterna ökade snabbare än försäkringsersättningarna. Förändringen i försäkringsskuldens diskonteringsränta ökade försäkringsersättningarna med 62 miljoner euro (62), vilket försvagade den operativa totalkostnadsprocenten med 4,5 procentenheter. Driftskostnadsprocenten minskade med 0,7 procentenheter till 17,7 procent. De nettointäkter från placeringsverksamheten som resultatförts minskade med 7 miljoner euro från jämförelseperioden.

Kapitalförvaltningens resultat före skatt var 213 miljoner euro (167). Resultatet förbättrades från jämförelseperioden till följd av den förbättrade lönsamheten i livförsäkringens försäkringsverksamhet. Nettoprovisionsintäkterna från segmentet minskade med 5,6 procent från jämförelseperioden.

Sex banker som tidigare hörde till POP Bankgruppen övergick till OP Gruppen 19.5.2015. Bankernas bokslut har konsoliderats i gruppens siffror från tidpunkten för övergången. Konsolideringen ökade gruppens räntenetto med 9 miljoner euro, nettoprovisionsintäkter med 3 miljoner euro och kostnader med 10 miljoner euro. Effekten på resultatet var lätt positiv. Till följd av konsolideringen ökade gruppens utlåning med 643 miljoner euro och inlåning med 694 miljoner euro.

Resultatet före skatt till verkligt värde var 883 miljoner euro (1 067). OP Gruppens fond för verkligt värde före skatt uppgick vid slutet av räkenskapsperioden till 302 miljoner euro (531).

Vid slutet av räkenskapsperioden uppgick det egna kapitalet till 9,3 miljarder euro (7,2). Det egna kapitalet ökade av gruppens resultat och emissionen av Avkastningsandelar. Vid slutet av räkenskapsperioden ingick Avkastningsandelar för 2,5 miljarder euro (1,6) i eget kapital, av dem bestod 0,3 miljarder euro av uppsagda Avkastningsandelar. Centralinstitutets direktion beslöt i mars 2015 att höja målet för Avkastningsandelarna med 0,4 miljarder euro till 2,3 miljarder euro. Beloppet av Avkastningsandelarna har i praktiken nått målet.

OP Gruppens ekonomiska mål

Vid slutet av räkenskapsperioden hade OP Gruppen nått alla sina centrala ekonomiska mål.

OP Gruppens ekonomiska mål på lång sikt31.12.2015 31.12.2014 Mål
Kapitaltäckningen enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, % 207 189 160 %
CET 1-kapitaltäckning, % 19,5 15,1 18%*
Avkastning på ekonomiskt kapitalkrav, %
(12 mån. glidande)
21,5 16,5 20 %
Tillväxtdifferens mellan intäkter och kostnader, på grupplanet, %-enh.
( under 3 års tid)
21,1 14,0 >0 %-enh.
Tillväxtdifferens mellan intäkter och kostnader, bankrörelse, %-enh.
( 12 mån glidande)
4,1 9,6 >0 %-enh.
Tillväxtdifferens mellan intäkter och kostnader, kapitalförvaltning, %-enh.
( 12 mån glidande)
18,6 18,6 >0 %-enh.
Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent, % 87,3 % 89,4 % <92 %

* Före slutet av 2016 

Resultaträkningens huvudposter per kvartal2015 2015 2014 Förändring
Milj. € 1–3 4–6 7–9 10–12
%
Räntenetto 256 256 256 259 1 026 1 043 -1,7
Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse 169 174 154 142 639 589 8,5
Nettointäkter från livförsäkringsrörelse 104 45 61 68 278 197 41,0
Provisionsintäkter, netto 199 175 169 161 704 707 -0,5
Övriga intäkter 58 100 50 40 248 217 14,1
Intäkter totalt 785 749 690 669 2 894 2 753 5,1
Personalkostnader 214 187 172 208 781 741 5,4
Övriga administrationskostnader 102 102 90 126 420 414 1,5
Övriga rörelsekostnader 82 87 69 81 319 401 -20,4
Kostnader totalt 399 375 331 415 1 520 1 555 -2,3
Nedskrivningar av fordringar 21 15 10 31 78 88 -11,9
Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder 46 51 50 48 195 195 -0,1
Resultat före skatt 320 308 299 175 1 101 915 20,4