Formler för nyckeltalen

Formler för nyckeltalen


Räntabilitet på eget kapital (ROE), % = Räkenskapsperiodens resultat x 100

Eget kapital (medeltalet vid årets början och slut)

Räntabilitet på eget kapital till verkligt värde, % = Räkenskapsperiodens totalresultat x 100

Eget kapital (medeltalet vid årets början och slut)

Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % = Räkenskapsperiodens resultat x 100

Balansomslutning i snitt (medeltalet vid årets början och slut)

Soliditet, % = Eget kapital x 100

Balansomslutning

Kostnadernas andel av intäkterna, % = Personalkostnader + övriga administrationskostnader + övriga rörelsekostnader x 100

Räntenetto + nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse + nettointäkter från livförsäkringsrörelse + provisionsintäkter och kostnader, netto + nettointäkter från handel + nettointäkter från placeringsverksamhet + övriga rörelseintäkter + andel av intresseföretagens resultat

Tier 1, % Kapitalrelation, % = Primärkapital (Tier 1) x 100

Totalt riskvägt exponeringsbelopp

Kärnprimärkapitaltäckning (CET1)*), % = Kärnprimärkapital (CET1) x 100

Totalt riskvägt exponeringsbelopp
*) Kärnprimärkapital (CET1) enligt definitionen i artikel 26 och totalt riskvägt exponeringsbelopp enligt definitionen i artikel 92 i EU:s förordning 575/2013

Kapitalrelation, % = Kapitalbas totalt x 100

Totalt riskvägt exponeringsbelopp

Kapitaltäckningsgraden enligt lagen om tillsyn över finans-
och försäkringskonglomerat
= Konglomeratets kapitalbas totalt

Minimibeloppet av konglomeratets kapitalbas totalt

Avkastning på ekonomiskt kapital, % = Resultat + kundbonus efter skatt (12 mån. glidande) x 100

Ekonomiskt kapital i snittSkadeförsäkring:

Totalkostnadsprocent Skadeprocent + driftskostnadsprocent
(exkl. diskontering av pensionsansvar) Riskprocent + omkostnadsprocent

Skadeprocent (exkl. diskontering av pensionsansvar) = Ersättningar och skaderegleringskostnader x 100

Premieintäkter (netto)

Driftskostnadsprocent, % = Driftskostnader + avskrivningar/justeringar av immateriella tillgångar som uppkommit i samband med företagsköp x 100

Premieintäkter (netto)

Riskprocent (exkl. diskontering av pensionsansvar), % = Ersättningar exkl. skaderegleringskostnader x 100

Premieintäkter (netto)

Operativ totalkostnadsprocent, % Operativ skadeprocent + operativ driftskostnadsprocent
Operativ riskprocent + operativ omkostnadsprocent

Operativ riskprocent, % = Ersättningar exkl. skaderegleringskostnader och förändringar i beräkningsgrunden x 100
(exkl. diskontering av pensionsansvar) Premieintäkter exkl. förändringar i beräkningsgrunden (netto)

Operativ skadeprocent, % = Ersättningar exkl. förändringar i beräkningsgrunden x 100

Premieintäkter exkl. förändringar i beräkningsgrunden (netto)

Operativ driftskostnadsprocent, % = Driftskostnader x 100

Premieintäkter exkl. förändringar i beräkningsgrunden (netto)

Omkostnadsprocent, % = Driftskostnader och skaderegleringskostnader x 100

Premieintäkter (netto)

Operativ omkostnadsprocent, % = Driftskostnader och skaderegleringskostnader x 100

Premieintäkter (netto) exkl. förändringar i beräkningsgrunden

Solvensprocent, % = Solvenskapital x 100

Premieintäkter

Solvensprocent, %*) = Kapitalbas x 100

Kapitalkrav (SCR)
*) Enligt Solvens II-förslaget

Livförsäkring:

Omkostnadsprocent, % = Driftskostnader före förändringen i aktiverade anskaffningsutgifter för försäkringar + kostnader för ersättningshandläggning x 100

Belastningsinkomst