Förändringar i OP Gruppens struktur

I OP Gruppens bokslut konsolideras 178 andelsbanker (181) och deras koncernbolag, OP Andelslagskoncernen och OVY Försäkring Ab. Under räkenskapsperioden minskade antalet andelsbanker genom fusioner mellan andelsbanker medan antalet ökade genom att sex banker som hört till POP Bankgruppen anslöt sig till OP Gruppen.

OP Gruppens centralinstituts förvaltningsråd har fattat ett principbeslut om att Helsingfors OP Bank Ab omvandlas till andelsbank under 2016. Namnet på den nya banken blir Helsingforsnejdens Andelsbank (OP Helsingfors). Beslutet leder till att man kan bli ägarkund i OP Gruppen i hela Finland.

OP Helsingfors kommer enligt planen att vara ett dotterbolag till OP Gruppens centralinstitutskoncern. Eftersom centralinstitutet också i fortsättningen har en viktig roll vid kapitaliseringen av den nya banken, är meningen att bankens stadgar baseras på att 2/3 av det bestämmande inflytandet finns hos OP Gruppen.

De ovan nämnda planerade ändringarna kräver godkännande av myndigheterna.

Pohjola Bank Abp byter namn våren 2016. Bankens nya namn blir OP Företagsbanken Abp. Omasairaala Oy byter namn till Pohjola Hälsa Ab i samband med att sjukhuset i Tammerfors öppnar sommaren 2016.

Planeringen och genomföringen av de olika alternativen för de juridiska strukturerna i OP Gruppens centralinstitutskoncern fortsätter. Kapitalförvaltningen flyttades bort från Pohjola-koncernen till gruppens centralinstitut vid slutet av 2015. I planerna ingår också att flytta bort skadeförsäkringen från Pohjola-koncernen. Samtidigt övervägs också möjligheten att skilja åt OP Gruppens centralbanksfunktioner, som för närvarande är en del av Pohjola Bank Abp, till ett dotterbolag som helt ägs av OP Andelslag. Inga beslut har fattats om det exakta sätt på vilket centralbanksfunktionerna ska skiljas åt och skadeförsäkringen överföras eller om tidtabellen för dem.

Som en del av gruppens interna omstrukturering har OP Andelslag i juni 2015 köpt alla aktier i OP-Livförsäkrings Ab och OP-Kortbolaget Abp som tidigare innehafts av andelsbankerna och Helsingfors OP Bank Abp. Genom förvärven äger centralinstitutskoncernen hela aktiestocken i både OP-Livförsäkrings Ab och OP-Kortbolaget Abp.

Aurum Placeringsförsäkring Ab har fusionerats med OP-Livförsäkrings Ab 31.12.2015.

Suomi-bolagets individuella livförsäkringsbestånd har överlåtits till OP-Livförsäkrings Ab 31.12.2015 frånsett personförsäkringarna av skadeförsäkringstyp som överläts till Pohjola Försäkring Ab. I samband med beståndsöverlåtelsen överfördes från Suomi-bolaget tillgångar och försäkringsskuld värderade till verkligt värde för 1,3 miljarder euro. Beståndsöverföringen har ingen direkt effekt på OP Gruppens resultat.

Osuuspankki Poppia, Laihian Osuuspankki, Multian Osuuspankki, Petäjäveden Osuuspankki, Keiteleen Osuuspankki och Tuusniemen Osuuspankki, som hörde till POP Bankgruppen, har vid sina andelsstämmor beslutat ansluta sig till OP Gruppen som självständiga andelsbanker. Bankerna blev 19.5.2015 officiellt medlemsbanker i gruppen. Samtidigt började bankernas kunder omfattas av OP Gruppens insättningsgaranti.

Sotkamon Osuuspankki har 31.5.2015 fusionerats med Kainuun Osuuspankki.

Östnylands Andelsbank har 31.7.2015 fusionerats med Porvoon Osuuspankki som bytt namn till Östnylands Andelsbank.

Mynämäen Osuuspankki har 31.8.2015 fusionerats med Nousiaisten Osuuspankki som bytt namn till Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankki.

Hartolan Osuuspankki och Sysmän Osuuspankki har 31.8.2015 fusionerats med Etelä-Päijänteen Osuuspankki som bytt namn till Järvi-Hämeen Osuuspankki.

Myrskylän Osuuspankki har 30.9.2015 fusionerats med Orimattilan Osuuspankki.

Karkun Osuuspankki har 31.10.2015 fusionerats med Tampereen Seudun Osuuspankki.

Pyhälaakson Osuuspankki har 31.12.2015 fusionerats med Suomenselän Osuuspankki.

Ylivieskan Osuuspankki har 31.12.2015 fusionerats med Karleby Andelsbank.

Östra Korsholms Andelsbank och Vasa Andelsbank har godkänt en fusionsplan, enligt vilken Östra Korsholms Andelsbak fusioneras med Vasa Andelsbank. Den planerade registreringstidpunkten för verkställandet av fusionen är 29.2.2016.

Keiteleen Osuuspankki och Pielaveden Osuuspankki har godkänt en fusionsplan, enligt vilken Keiteleen Osuuspankki fusioneras med Pielaveden Osuuspankki. Samtidigt byter Pielaveden Osuuspankki namn till Nilakan Seudun Osuuspankki.