Centrala resultat- och balansposter samt ekonomiska nyckeltal

Milj. € 2011 2012 2013 2014 2015
Centrala resultatposter, milj. €
Räntenetto 1 030 1 003 915 1 043 1 026
Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse 307 428 518 589 639
Nettointäkter från livförsäkringsrörelse 72 108 175 197 278
Provisionsintäkter, netto 551 558 664 707 704
Övriga intäkter 171 241 265 217 248
Personalkostnader 689 764 791 741 781
Övriga kostnader 639 698 769 814 739
Nedskrivningar av fordringar 101 99 84 88 78
Återföringar till ägarkunder 176 192 193 195 195
Resultat före skatt 525 586 701 915 1 101
Centrala balansposter - aktiva, milj. €
Fordringar på kreditinstitut 1 104 840 849 686 425
Fordringar på kunder 60 331 65 161 68 142 70 683 75 192
Tillgångar i skadeförsäkringsrörelse 3 205 3 492 3 479 3 797 4 067
Tillgångar i livförsäkringsrörelse 7 006 9 173 9 872 11 238 13 858
Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen och investeringstillgångar 8 624 6 954 9 290 9 927 13 351
Immateriella och materiella tillgångar 1 871 2 030 2 065 2 113 2 238
Övriga poster 9 765 12 120 7 294 11 983 16 014
Aktiva totalt 91 905 99 769 100 991 110 427 125 145
Centrala balansposter - passiva, milj. €
Skulder till kreditinstitut 1 783 1 965 1 039 1 776 1 673
Skulder till kunder 45 974 49 650 50 157 51 163 58 220
Skuldebrev emitterade till allmänheten 20 005 19 270 21 428 24 956 27 706
Efterställda skulder 1 555 1 736 1 466 1 212 1 696
Skulder för skadeförsäkringsrörelse 2 508 2 592 2 746 2 972 3 159
Skulder för livförsäkringsrörelse 6 932 8 970 9 771 11 230 13 532
Övriga poster av främmande kapital 6 907 8 452 6 660 9 904 9 836
Eget kapital 6 242 7 134 7 724 7 213 9 324
Passiva totalt 91 905 99 769 100 991 110 427 125 145
Ekonomiska nyckeltal, %
Räntabilitet på eget kapital, ROE 6,8 7,0 8,9 8,1 10,3
Räntabilitet på eget kapital till verkligt värde 0,4 14,1 8,7 5,7 13,2
Räntabilitet på totalt kapital, ROA 0,5 0,5 0,7 0,6 0,7
Soliditet 6,8 7,2 7,6 6,5 7,5
Kostnadernas andel av intäkterna 64 64 61 56 53
Kärnprimärkapitaltäckning 14,0 14,8 17,3 15,1 19,5
Kapitaltäckningsgrad 14,0 14,8 17,3 17,3 22,9
Kapitaltäckningen enligt lagen om tillsyn över finans-
och försäkringskonglomerat
180 190 190 189 207

*)För 2010-2013 har redovisats relationstal utan övergångsbestämmelser, som kärnprimärkapitaltäckning har redovisats Core Tier 1-kapitaltäckningen.