År 2015 i sammandrag

 • Gruppens resultat före skatt växte med 20 % till 1 101 miljoner euro (915). Resultatet är OP Gruppens bästa någonsin.
 • Intäkterna ökade med 5 % och kostnaderna minskade med 2 % jämfört med ett år tidigare.
 • CET1-kapitaltäckningen stärktes av resultatet på ett år med över 4 procentenheter till 19,5 % (15,1), vilket bidrog till den kraftiga tillväxten i kundfinansieringen:
   • Bolånestocken växte på ett år med 3,9 %
   • Företagskreditstocken växte med 9,3 %
   • Hela kreditstocken växte med 6,4 % och de uttagna krediterna med 8,7 %
 • Ny kundbonus samlades för 197 miljoner euro, dvs. 4,5 % mer än ett år tidigare.
 • Ägarkundernas placeringar i andelskapital ökade till 2,8 miljarder euro (1,9). OP Gruppen uppskattar att den kommer att betala 3,25 % i ränta på Avkastningsandelarna för 2015. Det totala beloppet av de räntor som betalas är cirka 66 miljoner euro.
 • Resultatet för alla rörelsesegment förbättrades klart:
   • Bankrörelsens resultat före skatt ökade med 12 % till 642 miljoner euro (571). Kostnads/intäktsrelationen förbättrades med 2 procentenheter till 54 %. Inlåningen ökade med 6,5 %. Nedskrivningarna av fordringar hölls små: 0,10 % av kredit- och garantistocken.
   • Skadeförsäkringens resultat före skatt ökade med 16 % till 259 miljoner euro (223). Den operativa totalkostnadsprocenten var den bästa någonsin, dvs. 87,3. Premieintäkterna ökade med 7 %.
   • Kapitalförvaltningens resultat före skatt växte med 28 % till 213 miljoner euro (167). De medel som förvaltas ökade med 12 % till 68 miljarder euro.
 • Gruppens resultat för 2016 uppskattas bli ungefär detsamma som 2015. Närmare information om utsikterna finns under "Utsikter för 2016".

OP Gruppens nyckeltal

 

OP Gruppens nyckeltal1–12/2015 1–12/2014 Förändring, %
Resultat före skatt, milj. € 1 101 915 20,4

Bankrörelse 642 571 12,5

Skadeförsäkring 259 223 16,0

Kapitalförvaltning 213 167 27,6
Ny kundbonus som samlats 197 189 4,5

31.12.2015 31.12.2014 Förändring, %
Kärnprimärkapitaltäckning CET1, % 19,5 15,1 4,4*
Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen (Konglomeratlagen),% 207 189 18*
Över 90 dagar förfallna fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,42 0,37 0,05*
Bank- och försäkringsrörelsens gemensamma kunder (1000) 1 656 1 590 4,2

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2014. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2014 om inte annat nämns.

* Förändring i relationstalet