OP Gruppens resultaträkning

                               
Milj. € Not 2015 2014 Förändring %
Ränteintäkter 2 486 2 685 -7
Räntekostnader 1 460 1 642 -11
Räntenetto före nedskrivningar 7 1 026 1 043 -2
Nedskrivningar av fordringar 8 78 88 -12
Räntenetto efter nedskrivningar 948 955 -1
Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse 9 639 589 8
Nettointäkter från livförsäkringsrörelse 10 278 197 41
Provisionsintäkter och -kostnader, netto 11 704 707 0
Nettointäkter från handel 12 107 88 20
Nettointäkter från placeringsverksamhet 13 87 74 18
Övriga rörelseintäkter 14 46 52 -12
Nettointäkter totalt 2 807 2 662 5
Personalkostnader 15 781 741 5
Övriga administrationskostnader 16 420 414 2
Övriga rörelsekostnader 17 319 401 -20
Kostnader totalt 1 520 1 555 -2
Återföringar till ägarkunder och samlad kundbonus 18 195 195 0
Andel av resultat för intresseföretag och samföretag som behandlas enligt kapitalandelsmetoden 9 3
Resultat före skatt 1 101 915 20
Inkomstskatt                       19 249 308 -19
Räkenskapsperiodens resultat 853 607 40
Fördelning, milj. €


Periodens resultat hänförligt till ägarna 845 599 41
Periodens resultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 8 8
Totalt 853 607 40
                               


OP Gruppens rapport över totalresultat


                             
Milj. € Not 2015 2014 Förändring %
Räkenskapsperiodens resultat 853 607 40
Poster som inte omklassificeras till resultatetVinster/(förluster) av omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner 519 -380
Poster som eventuellt senare omklassificeras till resultatet


  Förändring i fonden för verkligt värde      
  Värdering till verkligt värde -205 85  
  Säkring av kassaflöde -14 67  
  Omräkningsdifferenser 0 0  
Inkomstskatt      
  Poster som inte omklassificeras till resultatet      
  Vinster/(förluster) av omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner -104 76  
  Poster som eventuellt senare omklassificeras till resultatet      
  Värdering till verkligt värde 41 -17  

Säkring av kassaflöde 3 -13
Räkenskapsperiodens totalresultat 1 093 424 
Fördelning, milj. €


Periodens totalresultat hänförligt till ägarna 1 077 393  
Periodens totalresultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 16 32
Totalt 1 093 424

 
Nyckeltal 2015 2014
Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 10,3 8,1  
Räntabilitet på eget kapital till verkligt värde, % 13,2 5,7  
Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 0,72 0,57  
Kostnadernas andel av intäkterna, % 53 56  
Antalet anställda i genomsnitt 12 174 12 548  
  på heltid 11 330 11 663  
  på deltid 844 885