OP Gruppens kassaflödesanalys

                               
Milj. € 2015 2014
Kassaflöde från rörelsen    
Räkenskapsperiodens resultat 853 607
Justeringar i räkenskapsperiodens resultat 1 431 168
Ökning (-) eller minskning (+) av rörelsetillgångar -9 052 -4 230
Fordringar på kreditinstitut 169 99
Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen 148 433
Derivatinstrument 9 65
Fordringar på kunder -4 003 -2 617
Tillgångar i skadeförsäkringsrörelse -351 -199
Tillgångar i livförsäkringsrörelse -2 414 -698
Investeringstillgångar -3 071 -393
Övriga tillgångar 462 -920
Ökning (+) eller minskning (-) av rörelseskulder 8 121 3 799
Skulder till kreditinstitut -120 732
Finansiella skulder som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen -4 0
Derivatinstrument -4 60
Skulder till kunder 6 360 1 006
Skulder för skadeförsäkringsrörelse 70 149
Skulder för livförsäkringsrörelse 1 325 1 284
Avsättningar och övriga skulder 495 566
Betald inkomstskatt -359 -201
Erhållna utdelningar 94 102
A. Kassaflöde från rörelsen totalt 1 088 244
Kassaflöde från investeringar    
Likvida medel som hålls till förfall, ökningar -2 -
Likvida medel som hålls till förfall, minskningar 85 80
Anskaffning av dotterföretag med avdrag för likvida medel vid anskaffningstidpunkten -27 -3
Försäljning av dotterföretag med avdrag för likvida medel vid försäljningstidpunkten 0 3
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -301 -214
Överlåtelse av materiella och immateriella tillgångar 17 6

               
B. Kassaflöde från investeringar totalt -227 -128
Kassaflöde från finansiering    
Efterställda skulder, ökningar 1 242 60
Efterställda skulder, minskningar -698 -
Skuldebrev emitterade till allmänheten, ökningar 29 711 38 820
Skuldebrev emitterade till allmänheten, minskningar -27 444 -35 953
Andels- och aktiekapital, ökningar 3 238 2 432
Andels- och aktiekapital, minskningar -2 395 -1 278
Utdelningar och räntor på andelskapital -30 -76
Innehav som förvärvats av innehavare utan bestämmande inflytande i Pohjola Bank Abp - -2 422
Övriga 0 -
C. Kassaflöde från finansiering totalt 3 623 1 583
Nettoförändring av likvida medel (A+B+C) 4 485 1 699
POP Bankernas likvida medel 47 -

   
Likvida medel vid början av räkenskapsperioden 4 176 2 476
Likvida medel vid slutet av räkenskapsperioden 8 708 4 176

   
Milj. € 2015 2014
Erhållna räntor 2 552 2 765
Betalda räntor -1 537 -1 697
                               

Justeringar i räkenskapsperiodens resultat

                               
Poster med transaktioner som inte medför betalningar och övriga justeringar  
Nedskrivningar av fordringar 93 101
Orealiserade nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse 77 50
Orealiserade nettointäkter från livförsäkringsrörelse 762 -431
Förändring av verkligt värde för handel 26 159
Orealiserade nettointäkter från valutaverksamhet -117 79
Förändring av förvaltningsfastigheternas verkliga värde 7 6
Avskrivningar 162 149
Andel av intresseföretagens resultat -6 -1
Övriga 427 48
     
Poster som redovisas på annat håll än i kassaflödet från rörelsen    
Realisationsvinster, andel som hör till kassaflödet från investeringar -2 1
Räntor på andelskapital 1 6
Justeringar totalt 1 431 168
     
Likvida medel    
Kontanta medel* 8 619 3 942
På anfordran betalbara fordringar på kreditinstitut 89 234
Totalt 8 708 4 176
                               


* Varav kontanta medel i skadeförsäkringsrörelse 5 miljoner euro (40) och kontanta medel i livförsäkringsrörelse 33 miljoner euro (13).