OP Gruppens balansräkning

                               
Milj. € Not 31.12.2015 31.12.2014 Förändring %
Kontanta medel 20 8 581 3 888  
Fordringar på kreditinstitut 21 425 686 -38
Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen 22 928 427  
Derivatinstrument                       23 5 696 5 920 -4
Fordringar på kunder 24 75 192 70 683 6
Tillgångar i skadeförsäkringsrörelse 25 4 067 3 797 7
Tillgångar i livförsäkringsrörelse 26 13 858 11 238 23
Investeringstillgångar 27 12 423 9 500 31
Investeringar som behandlas enligt kapitalandelsmetoden 29 93 56 66
Immateriella tillgångar 30 1 395 1 332 5
Materiella tillgångar 31 843 781 8
Övriga tillgångar 32 1 526 1 951 -22
Skattefordringar 33 118 168 -30
Tillgångar totalt 125 145 110 427 13
 
Skulder till kreditinstitut 34 1 673 1 776 -6
Finansiella skulder som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen 35 - 4  
Derivatinstrument                       36 5 345 5 489 -3
Skulder till kunder 37 58 220 51 163 14
Skulder för skadeförsäkringsrörelse 38 3 159 2 972 6
Skulder för livförsäkringsrörelse 39 13 532 11 230 20
Skuldebrev emitterade till allmänheten 40 27 706 24 956 11
Avsättningar och övriga skulder 41 3 625 3 447 5
Skatteskulder 42 866 964 -10
Tilläggsandelskapital 43 106 192 -45
Efterställda skulder 44 1 590 1 020 56
Skulder totalt 115 821 103 214 12
Eget kapital
OP Gruppens ägares andel
Andelskapital, medlemsandelar 154 148 4
Andelskapital, avkastningsandelar 2 502 1 561 60
Omräkningsdifferenser 0 0 -7
Fonder 2 327 2 421 -4
Ackumulerade vinstmedel 4 271 3 014 42
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 70 69 1
Eget kapital totalt 45 9 324 7 213 29
Skulder och eget kapital totalt 125 145 110 427 13