Kalkyl över förändringar i OP Gruppens eget kapital


Eget kapital som hör till OP Gruppens ägare

Milj. € Not Aktie-
och
andels-
kapital
Fonden
för verkligt
värde**
Övriga
fonder
Ackumu-
lerade
vinstmedel
Totalt Innehav utan bestämmande inflytande Eget
kapital
totalt
Eget kapital 1.1.2014 339 328 2 739 4 218 7 625 100 7 724
Periodens totalresultat - 175 - 279 454 32 486

Periodens resultat - - - 599 599 8 607

Övrigt totalresultat - 175 - -321 -145 24 -121
Innehav som förvärvats av
innehavare utan bestämmande
inflytande i Pohjola Bank Abp*
-199 -78 -512 -1 633 -2 422 - -2 422
Tillägg till andelskapitalet 1 568 - 0 - 1 568 - 1 568
Fondöverföringar - - 26 -26 - - -
Vinstutdelning - - 0 -76 -76 - -76
Aktierelaterade ersättningar - - - -2 -2 - -2
Övriga 0 - -257 254 -3 -62 -65
Eget kapital 31.12.2014 1 709 425 1 996 3 014 7 144 69 7 213


Eget kapital som hör till OP Gruppens ägare

Milj. € Not Andels-
kapital
Fonden
för verkligt
värde**
Övriga
fonder
Ackumu-
lerade
vinstmedel
Totalt Innehav utan bestämmande inflytande Eget
kapital
totalt
Eget kapital 1.1.2015 1 709 425 1 996 3 014 7 144 69 7 213
Periodens totalresultat - -185 - 1 260 1 075 16 1 091

Periodens resultat - - - 845 845 8 853

Övrigt totalresultat - -185 - 415 230 8 239
Engångseffekt av POP Bankers
övergång till OP Gruppen
- 1 67 48 116 - 116
Tillägg till andelskapitalet 947 - - - 947 - 947
Fondöverföringar - - 22 -22 - - -
Vinstutdelning - - - -21 -21 - -21
Övriga - - - -8 -8 -15 -22
Eget kapital 31.12.2015 2 656 242 2 085 4 271 9 254 70 9 324


* Hela köpesumman på aktierna i Pohjola Bank Abp enligt OP Andelslags offentliga uppköpserbjudande har dragits av från eget kapital.

** Not 43