Bokslutsutlåtande

Vi har godkänt verksamhetsberättelsen och det konsoliderade bokslutet för den ekonomiska helhet som avses i 9 § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker, OP Gruppen, för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2015. Verksamhetsberättelsen och bokslutet föreläggs och delges OP Andelslags ordinarie andelsstämma.

Helsingfors den 9 februari 2016

OP Andelslags direktion

 

Reijo Karhinen                   Tony Vepsäläinen
OP Gruppens chefdirektör

Karri Alameri                     Carina Geber-Teir      

Jari Himanen                     Olli Lehtilä

Harri Luhtala                     Harri Nummela

Erik Palmén                       Jouko Pölönen