OP

 

Av kärlek till Finland

 

 

"OP vill ta en aktiv roll som ansvarsfull vägvisare då finansbranschen förnyasmed fart. Vår goda ekonomi gör det möjligt att ytterligare öka utvecklingssatsningarna."

Läs Chefdirektörens översikt i OP 2015, s. 6

 

 

Vi har följt vår samhälleliga roll

Som en kundägd aktör har OP vid sidan av sin affärsrörelseroll också en annan stark roll, dvs. den samhälleliga rollen. I den samhälleliga rollen tar gruppen hand om såväl ägarkunderna som samhället och regionen i stort.

Så här genomförde vi vår samhälleliga roll 2015:

Vårt initiativ med amorter-ingsfrihet gav ekonomin
en vitamininjektion

Från februari till slutet av juni
erbjöd OP sina bolånekunder avgiftsfri amorteringsfrihet.
Hela 95 000 kunder nappade
på erbjudandet. Vi bedömer att amorteringsfriheten gett den finländska ekonomin en vitamininjektion på nästan
450 miljoner euro.

 

Vi var Finlands överlägset största samfunds-skattebetalare

Enligt de beskattningsuppgifter som offentliggjordes i november 2015 var OP den överlägset största samfundsskattebetalaren i Finland 2014. Gruppen betalade samfundsskatt för totalt 330 miljoner euro.

 

Vi utvecklade vårt förmånsprogram för kunderna

Insamlingen av bonus förnyades genom att gränsen på 5 000 euro slopades. Efter ändringen samlas bonus för alla ärenden som ger rätt till bonus utan minimigräns och allt fler ägarkunder drar nytta av bonus.

 

Vi beslöt donera 5 miljoner
euro till finländska universitet

I december beslöt vi donera
5 miljoner euro till finländska universitet 2015–2017. Med donationerna vill OP vara med och trygga den samhälls-
ekonomiska utvecklingen genom att stöda utbildning och kompetens.

 

Vi understödde sysselsättningen av unga

50 andelsbanker erbjöd totalt cirka 1 200 arbetsplatser till 15–17-åringar i lokala allmännyttiga samfund sommaren 2015. Banken bidrog med 360 euro per sommararbetare.

 

Vi uppmuntrade inhemskt innehav med initiativet Placera i Finland

Vi slopade avgifterna för handeln med inhemska företags aktier på Helsingforsbörsen och erbjöd avgiftsfri aktieanalys under tiden 7.12.2015–31.3.2016. Dessutom slopade vi också teckningsprovisionerna permanent för OPs fonder som placerar i Finland.

 
 

Ett år då allt föll på plats

2015 var på många sätt ett rekordår för OP.
Med hjälp av vår goda resultatkapacitet skapar
vi förutsättningar att lyckas för våra kunder
– nu och i framtiden.

 

 

RESULTAT FÖRE SKATT, MILJ. €

20112012201320142015
Resultat före skatt, milj.5255867019151101

Resultatet för 

2015 var det bästa 

någonsin.

 

Den rekordstarka 

kapitaltäckningen

tryggar vår kapacitet

att finansiera våra kunder. 

 

KÄRNPRIMÄRKAPITALTÄCKNING (CET1), Core tier 1 före övergångsbestämmelser, %

20112012201320142015
CRR/CRD415,119,5
CRD314,014,817,3

 

UPPSKATTAD ANVÄNDNING AV RESULTATET FÖR 2015

* Kunder = kundbonus, försäkringsrabatter och räntor på ägarkundernas
placeringar

Uppskattningen fastställs efter räkenskapsperiodens slut.
Stärkningen av kapitaltäckningen7830
Kunder*3440
Skatter251

En betydande

del av resultatet

returneras till ägarkunderna.

 

 

Vi satsar på

utvecklingen av

den digitala

affärsrörelsen och

kundupplevelsen.

 

INVESTERINGAR I PRODUKT- OCH TJÄNSTEUTVECKLING, MILJ. €

Estimat för 2016: ca +30 %
20112012201320142015
54121108111162
 

Modern kooperation

Vår omvärld och kundbeteendet förändras och med dem
förnyas också OP. I juni 2015 uppdaterade vi vår grunduppgift,
vårt mål och vårt kundlöfte. Under 2016 fastsäller vi vår nya
långsiktiga strategi.

Grunduppgift

Med hjälp av vår starka kapitaltäckning och effektivitet skapar vi bestående ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för våra ägarkunder och vår omvärld.

 

Kundlöfte

Vi finns till för våra kunder.

 

Mål

Världens bästa kundägda finansgrupp.

 

 
 

 

 

Årsrapporter

Läs OPs viktigaste årsrapporter via länkarna nedan.
Fler publikationer finns i navigeringsbalken och på adressen op.fi.

 

OP 2015 
(PDF)

En årsrapport som presenterar OP Gruppen och det väsentligaste i affärsrörelsen och samhällsansvaret samt händelser under 2015.

OP Gruppens Samhällsansvar,
GRI-information (PDF)

OP Gruppens nyckeltal för samhällsansvar och en beskrivning av ledningsmetoder i enlighet med den internationella organisationen Global Reporting Initiatives (GRI) GRI G4-ramverk.

OP Gruppens verksamhetsberättelse
och bokslut

En nätversion av verksamhetsberättelsen och bokslutet som också kan laddas ner som en PDF-fil.

 

 

Bästa läsare,

För att läsa OPs verksamhetsberättelse och bokslut, rekommenderar vi användning av en större skärm.

OK